Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

2004-04-28

budowa boisk na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie

budowa boisk na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie

Jędrzejów: budowa boisk na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Burmistrz Miasta Jędrzejowa, do kontaktów: Krzysztof Wójcik - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Integracji z Unią Europejską, ul. 11-go Listopada 33, 28-300 Jędrzejów, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3861010 w. 25, fax 041 3861267, e-mail inwestycje@umjedrzejow.pl, www.jedrzejow.home.pl.

2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).

3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia: taki jak w pkt. I.1).

4) Adres, pod którym należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: budowa boisk na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie

1.3) Opis przedmiotu zamówienia: - dwa boiska do siatkówki o powierzchni 336 m kw. - nawierzchnia sztuczna trawa,

- boisko do koszykówki o powierzchni 364 m kw. - nawierzchnia sztuczna trawa,

- boisko do piłki ręcznej o powierzchni 800 m kw. - nawierzchnia sztuczna trawa,

- dwa korty tenisowe o ogólnej powierzchni 520 m kw. - nawierzchnia sztuczna trawa,

- rzutnia do rzutu kulą o powierzchni 240 m kw.,

- skocznia do skoków w dal o powierzchni 155 m kw. - nawierzchnia tartan,

- bieźnia o długości 345 m.b. o 4 torach szerokości 1,22 m - nawierzchnia tartan,

- odwodnienie terenu

1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Jędrzejów ul. Przypkowskiego

1.5) Nomenklatura

1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV):

1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie

1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

2) Wielkość lub zakres zamówienia

2.1) Wielkość lub zakres zamówienia: powyżej 60 000 euro

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:; data zakończenia: 30.08.2004

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wymagane wadium: 10 000 zł

2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

Według specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia:

1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:

2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena

3) Informacje administracyjne

3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 07.06.2004, cena - 20 PLN

3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 14.06.2004 godzina 10:00

3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostatecznego terminu składania ofert

3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 14.06.2004 godzina 10:00, Urząd Miejski w Jędrzejowie, ul. 11-go Listopada 33

 

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE : Nie

2) Data wysłania ogłoszenia: 19.04.2004

2004-05-05

Przetarg - Zakup tłucznia do remontu dróg gminnych; Wynajem sprzętu do remontu dróg gminnych

Burmistrz Miasta  Jędrzejowa

 

OGŁASZA  PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

na wykonanie :

 

Zadanie nr.1

 

Zakup tłucznia do remontu dróg gminnych

 

Zadanie nr.2

Wynajem sprzętu do remontu dróg gminnych

 

 

Oferta  powinna zawierać  cenę:

1.      netto

2.      brutto ( z podatkiem VAT)

 

 

Kryterium wyboru oferty - cena 100 %

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do odbioru w siedzibie Urzędu Miejskiego pok.nr.22 w godz. 8 00-15 00

 

Zapieczętowane oferty  z napisem 

Zadanie 1 oferta na Zakup tłucznia do remontu dróg gminnych”

Zadanie nr.2 Wynajem sprzętu do remontu dróg gminnych”

 

należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie  pokój nr 12

w terminie do dnia 18 maja 2004 roku  do godz. 10 00
     Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miejskiego  Jędrzejowie – pokój nr 36

w dniu 18 maja 2004 roku o godzinie 1100

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Andrzej Wieliński  tel. 386-10-10  wew.21

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy nie są wykluczeni na podstawie  art. 24   Prawa zamówień publicznych  oraz spełniają  warunki określone w SIWZ
2004-05-19

Modernizacja ulic miejskich w Jędrzejowie

Burmistrz Miasta  Jędrzejowa

 

OGŁASZA  PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

na wykonanie :

modernizacji ulic miejskich w Jędrzejowie

 

Zadanie nr.1 – modernizacja ul. Przemysłowej dł.ok.91 mb

Zadanie nr.2 – modernizacja ul Dmowskiego dł. ok.243 mb

Zadanie nr.3 – modernizacja ul. Sienkiewicza dł. ok. 93 mb

Zadanie nr.4 – modernizacja ul. na Oś. Szansa dł. ok. 84 mb

Zadanie nr.5 – modernizacja ul. Krasińskiego dł. ok. 200 mb

Zadanie nr.6 – modernizacja ul. Kościelnej dł. ok. 187 mb

 

Oferty  powinny zawierać  cenę:

1.      netto

2.      brutto ( z podatkiem VAT)

3.  termin wykonania

 

Kryterium wyboru oferty - cena 100 %

Pożądany termin wykonania 31 lipiec 2004r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do odbioru w siedzibie Urzędu Miejskiego pok.nr.9 w godz. 8 00-15 00

 

Zapieczętowane oferty  z napisem 

„ oferta na wykonanie modernizacji  ul…………………… - zadanie nr ……… ”

należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie  pokój nr 12

w terminie do dnia  7.06. 2004 roku  do godz. 10 00
     Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miejskiego  Jędrzejowie – pokój nr 9

w dniu  7.06.2004  roku o godzinie 1100

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Krzysztof Wójcik tel. 386-10-10  wew.25

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy nie są wykluczeni na podstawie  art. 24   Prawa zamówień publicznych  oraz spełniają  warunki określone w SIWZ
2004-05-24

Brak tytułu

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W PIASKACH III ETAP

Burmistrz Miasta  Jędrzejowa

 28-300 Jędrzejów, ul. 11 Listopada 33

Ogłasza przetarg   NIEOGRANICZONY Na:

 

BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ W PIASKACH III ETAP :

 

       

         ZAKRES RZECZOWY:

          - sieć główna Ø 200 PVC – 653,5 mb

          - przykanaliki Ø 160 PVC dł.128 mb – 39 sztuk

          - przewierty długości 34 mb

          - studnie rewizyjne Ø 1200 – sztuk 40

          - uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego i poniesienie kosztów z tym

            związanych

           - wytyczenie geodezyjne trasy przebiegu i inwentaryzacja powykonawcza

     Wadium – 5000,0 zł

 Ustala się kryterium oceny ofert – cena 100 %

 Termin wykonania zamówienia : 30 sierpień  2004 r.  

 Termin związania ofertą 30 dni  

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona jest  do odbioru w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie pokój nr 9. (parter)bezpłatnie.

 

Zapieczętowane oferty z napisem „  Budowa kanalizacji sanitarnej w Piaskach III etap „należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie – pokój nr 12 w terminie do dnia 7 czerwca  2004 roku do godziny 1000

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 czerwca  2004 roku o godzinie 1100 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 36

 

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest inż. Krzysztof Wójcik  tel. 041- 386-10-10 wew.25


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-27 14:41:24, zmian dokonał(a): Dorota Bąk

WCAG 2.0 (Level AA)