Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

2003-09-30
Ikona statystyk

Przetarg nieograniczony na prowadzenie Akcji Zimowej na drogach gminnych na terenie miasta i gminy Jędrzejów w sezonie zimowym 2003 - 2004

Akcja Zimowa - na drogach gminnych na terenie miasta i gminy Jędrzejów w sezonie zimowym 2003 - 2004

O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U   N I E O G R A N I C Z O N Y M

Burmistrz Miasta Jędrzejowa , 28-300 Jędrzejów ul.11 Listopada 33 ogłasza przetarg nieograniczony na prowadzenie “Akcji Zimowej” na drogach gminnych na terenie miasta i gminy Jędrzejów w sezonie zimowym 2003 – 2004. Termin realizacji XI 2003 – IV 2004r. Wykaz ulic i kolejność ich odśnieżania można otrzymać w siedzibie zamawiającego pokój nr 22. W ofercie należy podać cenę brutto za 1 km odśnieżania i 1 km miałowania. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie : cena 100% Warunki konieczne do spełnienia przez wykonawców , by byli oni dopuszczeni do udziału w postępowaniu: - posiadanie udokumentowanego doświadczenia prowadzenia zimowego utrzymania dróg co najmniej 1 rok, - dysponowanie odpowiednio wykwalifikowanym personelem, legitymującym się doświadczeniem zawodowym i posiadającym doświadczenie z zakresu prowadzenia zimowego utrzymania dróg, - posiadanie telefonu w celu utrzymania stałej łączności z Zamawiającym Oferty w zamkniętych kopertach należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego ul.11 Listopada 33 pokój Nr 12 do dnia 15.X.2003r do godz.900. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.X.2003r o godz.1000 w siedzibie zamawiającego w sali nr 36. Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art.19 i 22 ustawy o zamówieniach publicznych . Uprawniony do kontaktu z oferentami – Andrzej Wieliński tel.3861010 wew.21.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Andrzej Wieliński
Informację wprowadził:
Michał Ptasznik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-09-30
Data ostatniej zmiany:
2003-10-13
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-11-27 15:05:03, zmian dokonał(a): Jacek Mróz

WCAG 2.0 (Level AA)