Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

2003-10-23
Ikona statystyk

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr.324T Jaronowice Dalechowy w m. Skroniów w km 14+522 - 16+050 str. lewa

Burmistrz Miasta  Jędrzejowa

OGŁASZA  PRZETARG NIEOGRANICZONY

na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr.324T Jaronowice – Dalechowy w m. Skroniów w km 14+522 - 16+050 str. lewa

 

 

W ofercie należy podać cenę:

  1. netto

  2. brutto ( z podatkiem VAT)

  3. termin wykonania projektu

Kryterium wyboru oferty - cena 80 %
Termin wykonania - 20%

 

Do oferty należy dołączyć:

  1. Oświadczenie w trybie art.22 ust.22 – Ustawy o zamówieniach publicznych

  2. Kseropie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej ( poświadczoną za zgodność z oryginałem )

Brak któregokolwiek z w/w dokumentów skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Zapieczętowane oferty  z napisem :

“ wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr.324T Jaronowice –Dalechowy w m. Skroniów”


należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie  pokój nr 12
w terminie do dnia  28 października   2003 roku  do godz. 10 00


Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miejskiego  Jędrzejowie – pokój nr 9 w dniu  28 października 2003 roku o godzinie 1100

 

 

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Pan Jacek Głogowski                     
tel. 386-10-10
  wew.27

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Jacek Głogowski
Informację wprowadził:
Michał Ptasznik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-10-23
Data ostatniej zmiany:
2003-10-23
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-11-27 15:05:03, zmian dokonał(a): Jacek Mróz

WCAG 2.0 (Level AA)