Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

2012-01-13
Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy: RGG.271.1.2012 ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.01.2012r. pod nr 2646-2012 na „Świadczenie usług związanych z odbiorem surowców wtórnych z nieruchomości zabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Jędrzejów w 2012 roku”

Jędrzejów 13.01.2012

Numer sprawy: RGG.271.1.2012

                              

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy: RGG.271.1.2012 ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.01.2012r.  pod nr 2646-2012 na „Świadczenie usług związanych z odbiorem surowców wtórnych z nieruchomości zabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Jędrzejów w 2012 roku”

1. Zamawiający, działając na podstawie art. 91 ust. 1 oraz art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą Pzp, informuje, że w prowadzonym przedmiotowym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Usługi Oczyszczania „Polter” Paweł Bentkowski, ul. Ogrodowa 20, 28-300 Jędrzejów

2. Uzasadnienie wyboru:

W przedmiotowym postępowaniu do terminy składania ofert wpłynęła  jedna oferta.

Oferta spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ. Oferta otrzymała 100 pkt.

3. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert wraz z punktacją

Cena oferty

1.

Usługi Oczyszczania „Polter” Paweł Bentkowski,

ul. Ogrodowa 20,

28-300 Jędrzejów

Cena – 100 pkt

100 pkt

64 260,00 zł

4. W przedmiotowym postępowaniu nie został wykluczony żaden oferent oraz nie odrzucono żadnej oferty.

5. Na mocy art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a,  ustawy Pzp, Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2.

                                                                  Burmistrz Miasta Jędrzejowa

                                                                             mgr Marcin Piszczek

 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-27 14:41:24, zmian dokonał(a): Dorota Bąk

WCAG 2.0 (Level AA)