Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

2004-04-28
Ikona statystyk

budowa boisk na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie

budowa boisk na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie

Jędrzejów: budowa boisk na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Burmistrz Miasta Jędrzejowa, do kontaktów: Krzysztof Wójcik - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Integracji z Unią Europejską, ul. 11-go Listopada 33, 28-300 Jędrzejów, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3861010 w. 25, fax 041 3861267, e-mail inwestycje@umjedrzejow.pl, www.jedrzejow.home.pl.

2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).

3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia: taki jak w pkt. I.1).

4) Adres, pod którym należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: budowa boisk na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie

1.3) Opis przedmiotu zamówienia: - dwa boiska do siatkówki o powierzchni 336 m kw. - nawierzchnia sztuczna trawa,

- boisko do koszykówki o powierzchni 364 m kw. - nawierzchnia sztuczna trawa,

- boisko do piłki ręcznej o powierzchni 800 m kw. - nawierzchnia sztuczna trawa,

- dwa korty tenisowe o ogólnej powierzchni 520 m kw. - nawierzchnia sztuczna trawa,

- rzutnia do rzutu kulą o powierzchni 240 m kw.,

- skocznia do skoków w dal o powierzchni 155 m kw. - nawierzchnia tartan,

- bieźnia o długości 345 m.b. o 4 torach szerokości 1,22 m - nawierzchnia tartan,

- odwodnienie terenu

1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Jędrzejów ul. Przypkowskiego

1.5) Nomenklatura

1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV):

1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie

1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

2) Wielkość lub zakres zamówienia

2.1) Wielkość lub zakres zamówienia: powyżej 60 000 euro

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:; data zakończenia: 30.08.2004

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wymagane wadium: 10 000 zł

2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

Według specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia:

1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:

2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena

3) Informacje administracyjne

3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 07.06.2004, cena - 20 PLN

3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 14.06.2004 godzina 10:00

3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostatecznego terminu składania ofert

3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 14.06.2004 godzina 10:00, Urząd Miejski w Jędrzejowie, ul. 11-go Listopada 33

 

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE : Nie

2) Data wysłania ogłoszenia: 19.04.2004

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Jacek Głogowski
Informację wprowadził:
Jacek Mróz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2004-04-28
Data ostatniej zmiany:
2004-04-28
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-11-27 15:05:03, zmian dokonał(a): Jacek Mróz

WCAG 2.0 (Level AA)