Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

2004-05-19
Ikona statystyk

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Remont dróg gminnych i polnych na odcinkach o łącznej długości ok. 2300 m.b

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Remont dróg gminnych i polnych na odcinkach o łącznej długości ok. 2300 m.b

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Burmistrz Miasta Jędrzejowa, do kontaktów: Krzysztof Wójcik - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Integracji z Unią Europejską, ul. 11-go Listopada 33, 28-300 Jędrzejów, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3861010 w. 25, fax 041 3861267, e-mail: Inwestycje@umjedrzejow.pl, www.jedrzejow.home.pl.

2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Burmistrz Miasta Jędrzejowa, Krzysztof Wójcik - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Integracji z Unią Europejską, ul. 11-go Listopada 33, 28-300 Jędrzejów, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3861010, fax 041 3861267, e-mail: Inwestycje@umjedrzejow.pl, www.jedrzejow.home.pl.

3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: Burmistrz Miasta Jędrzejowa, Krzysztof Wójcik - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Integracji z Unią Europejską, ul. 11-go Listopada 33, 28-300 Jędrzejów, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3861010, fax 041 3861267, e-mail: Inwestycje@umjedrzejow.pl, www.jedrzejow.home.pl.

4) Adres, na którym należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Burmistrz Miasta Jędrzejowa, Krzysztof Wójcik - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Integracji z Unią Europejską, ul. 11-go Listopada 33, 28-300 Jędrzejów, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3861010, fax 041 3861267, e-mail: Inwestycje@umjedrzejow.pl, www.jedrzejow.home.pl.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: remont dróg gminnych i polnych na odcinkach o łącznej długości ok. 2300 m.b.

1.3) Opis przedmiotu zamówienia:

 Zadanie 1: remont drogi Sudół - Wilanów

Zadanie 2: remont drogi Prząsław - Prząsław Mały

Zadanie 3: remont drogi Łączyn Mały

Zadanie 4: remont drogi Mnichów - Zaogrodzie

Zadanie 5: remont drogi Chwascice

Zadanie 6: remont drogi Łysaków III - Września

Zadanie 7: remont drogi Lasków Mały

Zadanie 8: remont drogi Jasionna do pól.

1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: teren gminy Jędrzejów.

1.5) Nomenklatura

1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45-23-32-20.

1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak.

1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2) Wielkość lub zakres zamówienia

2.1) Wartość lub zakres zamówienia: powyżej 60 000 euro.

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data zakończenia: 15.09.2004.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wymagane wadium: 500 zł dla każdego zadania.

2) Warunki uczestnictwa

2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

Według specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia:

1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert:

2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

3) Informacje administracyjne

3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 01.07.2004, cena - 20 zł.

3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 06.07.2004 godzina 10:00.

3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert.

3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 06.07.2004, godzina 11:00, Urząd Miejski w Jędrzejowie ul. 11-go Listopada 33 pok. 36.

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie.

2) Data wysłania ogłoszenia: 11.05.2004.

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Jacek Głogowski
Informację wprowadził:
Michał Ptasznik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2004-05-19
Data ostatniej zmiany:
2004-05-19
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-11-27 15:05:03, zmian dokonał(a): Jacek Mróz

WCAG 2.0 (Level AA)