Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

2003-07-08
Ikona statystyk

Lipiec 2003

Burmistrz Miasta Jędrzejowa

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA OPRACOWANIE WNIOSKU O UZYSKANIE POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO DLA SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI POTOK MAŁY GMINA Jędrzejów

 

Burmistrz Miasta Jędrzejowa

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA OPRACOWANIE WNIOSKU O UZYSKANIE POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO DLA SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI POTOK MAŁY GMINA Jędrzejów

 

 

Oferta winna zawierać:

 

  1. cenę netto
  2. cenę brutto (z podatkiem VAT)
  3. termin wykonania
  4. potwierdzoną kserokopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
  5. oświadczenie z mocy art. 22 ust. 2 i art. 19 ustawy o zamówieniach publicznych

 

Wniosek winien być opracowany zgodnie z:

 

-          ustawą z dnia 27.IV.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (DzU nr 62 poz. 627)

-          ustawą z dnia 27.IV. 2001 r. - o odpadach (DzU nr 62 poz. 628)

-          ustawą z dnia 18.VII. 2001 r. – Prawo wodne (DzU nr 115 poz. 1229)

-          dyrektywą Rady 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania (kontroli) zanieczyszczeń twz. Dyrektywy IPPC

-          wytycznymi Ministerstwa Środowiska do sporządzania wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego.

 

Kryterium wyboru oferty – cena 100 %

 

Pożądany termin wykonania wniosku – 30 września 2003 r.

 

Warunki płatności przez Zamawiającego:

 

70% wartości zamówienia – 14 dni po otrzymaniu pełnego wniosku

30 % wartości zamówienia – 14 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego pozwolenia zintegrowanego

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania ww. wniosków.

Do kontaktu upoważnioną  osobą jest: Jarosław Rosołowski, telefon kontaktowy – 0 602 752 977, w godz, od 8 do 15.

 

Zapieczętowane oferty z napisem:

 oferta na opracowanie wniosku dla składowiska odpadów w Potoku Małym”
należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 33, pokój nr 12 w terminie do dnia 17.VII.2003 r. , do godz. 10:00 .

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie – pokój nr 36, w dniu 17.VII.2003 r., o godzinie 11:00.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Michał Ptasznik
Informację wprowadził:
Michał Ptasznik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-07-08
Data ostatniej zmiany:
2003-07-08
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-11-27 15:05:03, zmian dokonał(a): Jacek Mróz

WCAG 2.0 (Level AA)