Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

2003-07-16
Ikona statystyk

Lipiec 2003

GMINA JĘDRZEJÓW

ogłasza przetarg nieograniczony   

NA OPRACOWYWANIE PROJEKTÓW DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

GMINA  JĘDRZEJÓW

28-300 Jędrzejów,  ul. 11 Listopada 33

tel. 41  38 610-10    tel. 41  38 610-75

fax. 41  38 612-67

 

ogłasza przetarg nieograniczony

     NA  OPRACOWYWANIE  PROJEKTÓW  DECYZJI 

                         O  WARUNKACH  ZABUDOWY

 

 

1.      Przedmiot zamówienia: opracowywanie projektów decyzji ustalających warunki zabudowy zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) na podstawie miejscowych planów ogólnych zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jędrzejów uchwalonych przed dniem 1 stycznia 1995 r.

 

2.      Termin realizacji zamówienia: przygotowanie projektu decyzji ustalającej warunki zabudowy – 15 dni roboczych od dnia otrzymania materiałów wejściowych.

 

3.      Dokumentację przetargową można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 33 – pokój 39 lub zostanie ona przesłana za pisemną prośbą. Do kontaktów z oferentami upoważniony jest  Marek Boryś  tel. 41 38 610-75.

4.      Złożenie ofert: pisemną ofertę należy złożyć w terminie do 6 sierpnia 2003 roku godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego - pokój 12.

5.      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 sierpnia 2003 roku o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego - pokój 36.

6.      Kryteria oceny ofert:       cena brutto  -  100 %.

7.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.

8.      W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział oferenci, którzy:

-         nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 19 i art. 22 ust. 7 ustawy z dnia

10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych,

-         spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r.

o zamówieniach publicznych,

9.      Szczegółowe warunki uczestnictwa w przetargu określa Dokumentacja przetargowa.

10.  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych

 

Burmistrz Miasta Jędrzejowa

 

        inż. Leszek Kapcia

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Jacek Mróz
Informację wprowadził:
Jacek Mróz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-07-16
Data ostatniej zmiany:
2003-07-31
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-11-27 15:05:03, zmian dokonał(a): Jacek Mróz

WCAG 2.0 (Level AA)