Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

2003-07-16
Ikona statystyk

Lipiec 2003

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

w JĘDRZEJOWIE,

 " Z a p y t a n i a    o       c e n ę " na dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Jędrzejów w roku szkolnym 2003 / 2004 .

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI w JĘDRZEJOWIE,     ul. 11 -go LISTOPADA 33 Z A P R A S Z A do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie " Z a p y t a n i a o c e n ę " na dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Jędrzejów w roku szkolnym 2003 / 2004 .

Zamówienie dotyczy dowozu uczniów w terminie od 1 września 2003 r do 26 czerwca 2004 roku na następujących trasach - zadaniach :

I. Chorzewa - Prząsław - Sudół - Jędrzejów.

II. Przysów - Cierno Kamieniec - Prząsław - Jędrzejów.

III. Lasków - Podchojny - Jędrzejów .

IV. Mnichów - Ignacówka - Jędrzejów .

V. Podzagaje - Zagaje ( PGR ) - Jędrzejów .

VI. Łysaków - Jędrzejów .

VII. Węgleniec - Ludwinów - Łączyn - Jędrzejów .

VIII. Diament (las) - Potok Mały - Potok Wielki- Jędrzejów .

IX. Brynica Sucha - Mały Prząsław - Skroniów - Jędrzejów .

X. Gozna - Brus - Gozna - Jędrzejów .

XI. Podlaszcze - Raków - Kulczyzna - Jędrzejów .

XII. Wolica - Borki - Piaski - Jędrzejów Gimnazjum 1.

Szczegółowe dane określające przedmiot zamówienia zawarte są w " Warunkach zamówienia " ( w załączeniu ) . Dopuszcza się składanie ofert częściowych na wybraną trasę -zadanie.

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem " Przetarg na dowóz uczniów , zadanie .......... " należy składać w Gminnym Zespole Obslugi Szkół i Przedszkoli, 28 - 300 Jędrzejów, ul. 11 -go Listopada 33 ( II piętro ) w terminie do dnia 6 sierpnia 2002 roku , do godziny 9,00.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 6 sierpnia 2002 roku ( środa ) o godzinie 12,00 w siedzibie Zamawiającego . Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych . W przetargu mogą brać udział oferenci spełniający warunki art.. 19 i art.. 22 Ustawy o zamówieniach publicznych .

WARUNKI ZAMÓWIENIA NA DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW NA TERENIE GMINY JĘDRZEJÓW W ROKU SZKOLNYM 2003 / 2004 .

Przedmiot zamówienia obejmuje dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Jędrzejów na następujących zadaniach - trasach :

ZADANIE I - Chorzewa - Prząsław - Sudół - Jędrzejów Obejmuje przywóz uczniów z miejscowości Caców (obok Rogowskich ), Chorzewy, Chorzewy Zagórza do Szkoły Podstawowej w Prząsławiu na godzinę 7,30 - 7,45 oraz odwóz po zakończeniu zajęć lekcyjnych około godziny 12,00 - 12,50 i 13,50 spod szkoły , a także przewóz uczniów z miejscowości jak wyżej i Sudół do Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie, ulica F.Przypkowskiego 43 ( Słowiańska ) na godzinę 7,45 wraz z odwozem po zajęciach lekcyjnych około godziny 14,00 - 14,30 . Z Prząsławia SP odwóz o godzinie 12,50 (3 dni),12,00 ( 2 dni ) i o 13,50 ( 5 dni ). Szczegółowe godziny powrotów uczniów oraz dni określą dyrektorzy szkół. Chorzewa z różnych punktów do SP w Prząsławiu 28 uczniów Chorzewa z różnych punktów do Gimnazjum nr 2 - 14 uczniów Chorzewa Zagórze Jędrzejów 15 uczniów Sudół Gimnazjum nr 2 J-ów - 33 uczniów Ilość pojazdów na danym odcinku dostosować do ilości dowożonych uczniów .

ZADANIE II - Przysów , Cierno Kamieniec , Prząsław ( od strony Brynicy M. ), Prząsław , Jędrzejów Obejmuje przywóz uczniów z Przysowa, Cierna Kamieńca i Zaszosia do Szkoły Podstawowej w Prząsławiu na godzinę 7,30 - 7,45 oraz odwóz po zakończeniu zajęć lekcyjnych około godziny 12,00 -12,50 i 13,50 spod szkoły, a także dowóz uczniów z miejscowości Przysów, Cierno Kamieniec, Zaszosie, Prząsław ( od strony Brynicy M . ) , Prząsław do Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie na godzinę 7,45 wraz z odwozem po zajęciach lekcyjnych około godziny 14,00 - 14,30 . Przysów ,Kamieniec, Zaszosie - Prząsław SP 33 uczniów Przysów, Kamieniec, Zaszosie - Gimnazjum nr 2 - 6 uczniów Prząsław / z różnych punktów / - Gimnazjum nr 2 - 16 uczniów Szczegółowe godziny powrotów uczniów oraz dni określą dyrektorzy szkół .

ZADANIE III - Lasków , Podchojny , Jędrzejów Obejmuje przywóz uczniów z miejscowości Lasków ( od strony Tarszawy ), Lasków do Szkoły Podstawowej w Podchojnach na godzinę 7,30 - 7,45 oraz odwóz po zakończeniu zajęć lekcyjnych około godziny 13,00. Przywóz uczniów z Laskowa i miejscowości Podchojny do Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie , ul. Ogrodowa 10 na godzinę 7,45 wraz z odwozem po zajęciach lekcyjnych około godziny 14,00 - 14,30 . Szczegółowe godziny powrotów uczniów oraz dni określą dyrektorzy szkół . Lasków ( z różnych punktów ) Podchojny SP 37 uczniów Lasków ( z różnych punktów ) - Gimnazjum nr 1 - 21 uczniów Podchojny ( różne punkty ) - Gimnazjum nr 1 - 37 uczniów Odwóz z Gimnazjum nr 1 może być połączony z innym zadaniem .

ZADANIE IV - Mnichów , Ignacówka , Jędrzejów Obejmuje przywóz uczniów z miejscowości Mnichów , Ignacówka do Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie, ul. Ogrodowa 10 na godzinę 7,45 wraz z odwozem po zajęciach lekcyjnych około godziny 14,00 - 14,30 spod szkoły . Szczegółowe godziny powrotów uczniów oraz dni określi dyrektor szkoły. Mnichów Gimnazjum nr 1 J-ów 29 uczniów Ignacówka Gimnazjum nr 1 J-ów 4 uczniów Odwóz uczniów w uzgodnieniu z dyrektorami szkół może być łączony z innym zadaniem .

ZADANIE V - Podzagaje - Zagaje ( PGR ) - Jędrzejów Obejmuje przewóz uczniów z miejscowości : Dębiany, Podzagaje, Zagaje ( PGR), Zagaje do Szkoły Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie, ul. F. Przypkowskiego 12 na godzinę 7,45 oraz odwóz po zajęciach lekcyjnych około godziny 12,45 - 13,00 Przywóz uczniów z Dębian, Podzagaja, Zagaja do Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie ul. Feliksa Przypkowskiego 43 ( Słowiańska ) na godzinę 7,45 oraz odwóz po zajęciach lekcyjnych około godziny 14,00 - 14,30 spod szkoły . Szczegółowe godziny i dni tygodnia odjazdów określą dyrektorzy szkół. Dębiany - Jędrzejów Gimn. 2 - 2 uczniów Podzagaje, Zagaje - Jędrzejów SP 2 - 9 uczniów Podzagaje, Zagaje - Jędrzejów Gimn 2 - 19 uczniów Opatkowice Drew i Murowane - Jędrzejów Gimn 2 - 3 uczniów Odwóz uczniów w uzgodnieniu z dyrektorami szkół może być łączony z innym zadaniem .

ZADANIE VI - Łysaków - Jędrzejów Gimnazjum nr 2 . Obejmuje dowóz uczniów z miejscowości Łysaków Las, Łysaków Drugi, Łysaków Kawęcki do Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie, ul.F. Przypkowskiego 43 ( Słowiańska ) na godzinę 7,45 oraz odwóz po zajęciach lekcyjnych około godziny 14,00 - 14,30 . Szczegółowe godziny powrotów uczniów oraz dni określi dyrektor szkoły. Ludwinów Łysaków SP 3 Łysaków Las Gimnazjum nr 2 J - ów 17 uczniów Łysaków Drugi - Gimnazjum nr 2 J -ów 18 uczniów Łysaków Kawęcki - Gimnzajum nr 2 J - ów 13 uczniów W jednej miejscowości może być kilka przystanków . Odwóz uczniów w uzgodnieniu z dyrektorem może być łączony z innym zadaniem .

ZADANIE VII - Węgleniec , Ludwinów, Łączyn , Jędrzejów Obejmuje dowóz uczniów z Węgleńca i Ludwinowa do Szkoły Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie, ul. Przypkowskiego 12 i Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie, ul. F. Przypkowskiego 43 na godzinę 7,45 oraz odwóz po zajęciach lekcyjnych około godziny 13,00 spod szkół . Dowóz uczniów z Węgleńca, Ludwinowa, Łączyna do Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie, ul. Przypkowskiego 43 ( Słowiańska ) na godzinę 7,45 oraz odwóz po zajęciach lekcyjnych około godziny 14,00 - 14,30 spod szkoły. Szczegółowe godziny powrotów uczniów oraz dni określą dyrektorzy szkół. Węgleniec Jędrzejów SP 2 22 uczniów Węgleniec Jędrzejów SP 4 3 uczniów Ludwinów Jędrzejów SP 1 Węgleniec Gimnazjum nr 2 J-ów - 2 uczniów Ludwinów Gimnazjum nr 2 J-ów - 5 uczniów Łączyn Gimnazjum nr 2 J-ów - 13 uczniów Odwóz uczniów w uzgodnieniu z dyrektorami szkół może być łączony z innym zadaniem .

ZADANIE VIII - Diament ( las ) - Potok Mały - Potok Wielki - Jędrzejów Obejmuje dowóz uczniów z różnych części Potoka Małego , Potoka Wielkiego, Diamentu (las) do SP w Potoku i do Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie, ( Słowiańska ) na godzinę 7,45 oraz odwóz po zajęciach lekcyjnych około godziny 14,00 - 14,30 spod szkoły .( Kierunek odwrotny ). Szczegółowe godziny powrotów uczniów oraz dni określi dyrektor szkoły . Potok PKP Potok Wielki SP - 15 uczniów Potok PKP Jędrzejów Gimn. 2 - 7 uczniów Potok Borów Jędrzejów Gimn. 2 - 10 uczniów Potok Wielki Jędrzejów Gimn. 2 - 13 uczniów Potok Mały Jędrzejów Gimn. 2 - 10 uczniów Diament Jędrzejów Gimn. 2 - 2 uczniów Diament ( las ) Potok Wielki SP - 5 uczniów Odwóz uczniów w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły może być łączony z innym zadaniem .

ZADANIE IX - Brynica Sucha, Mały Prząsław , Skroniów , Jędrzejów Obejmuje przewóz uczniów z miejscowości Brynica Sucha, Mały Prząsław do Szkoły Podstawowej w Skroniowie na godzinę 7,30 - 7,45 oraz powrót po zajęciach lekcyjnych około godziny 12,30. Przewóz uczniów z Brynicy Suchej, Małego Prząsławia, Skroniowa do Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie, ul. F. Przypkowskiego 43 ( Słowiańska ) na godzinę 7,45 oraz odwóz po zajęciach lekcyjnych około godziny 14,00 - 14,30 spod szkoły . Szczegółowe godziny powrotów uczniów i dni określą dyrektorzy szkół . Brynica Sucha Skroniów SP - 3 uczniów Mały Prząsław Skroniów SP - 13 uczniów Brynica Sucha Jędrzejów Gimn. 2 - 6 uczniów Mały Prząsław Jędrzejów Gimn. 2 - 11 uczniów Skroniów (Książe ) Jędrzejów Gimn. 2 - 10 uczniów Skroniów Jędrzejów Gimn. 2 - 46 uczniów

ZADANIE X - Gozna , Brus , Gozna , Jędrzejów Obejmuje przywóz uczniów z miejscowości Gozna do Szkoły Podstawowej w Brusie na godzinę 7,30 oraz powrót po zajęciach lekcyjnych około godziny 12,30 spod szkoły . Przywóz uczniów z Brusa i Wygody , Gozny do Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie ul. Ogrodowa 10 na godzinę 7,45 oraz powrót po zajęciach lekcyjnych około godziny 14,00 - 14,30 spod szkoły . Szczegółowe godziny powrotów uczniów i dni określą dyrektorzy szkół. Gozna Brus SP 4 uczniów Brus Jędrzejów Gimn. 1 - 18 uczniów Gozna Jędrzejów Gimn. 1 - 5 uczniów Gozna Raków SP 1 uczniów Czarnocice Jędrzejów Gimn. 1 - 3 uczniów

ZADANIE XI - Podlaszcze, Raków, Kulczyzna , Jędrzejów Obejmuje przywóz uczniów z miejscowości Podlaszcze do Szkoły Podstawowej w Rakowie na godzinę 7,30 - 7,45 oraz powrót po zajęciach lekcyjnych około godziny 12,30. Przewóz uczniów z Podlaszcza, Rakówka, Rakowa, Kulczyzny do Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie, ul. Ogrodowa 10 na godzinę 7,45 oraz powrót po zajęciach lekcyjnych około godziny 14,00 - 14,30 spod szkoły . Szczegółowe godziny powrotów uczniów i dni określą dyrektorzy szkół. Wolica Raków SP - 1 Podlaszcze Raków SP - 18 uczniów Podlaszcze Jędrzejów Gimn. - 17 uczniów Raków i Rakówek Jędrzejów Gimn. 1 - 30 uczniów Kulczyzna Jędrzejów Gimn. - 18 uczniów Odwóz uczniów w uzgodnieniu z dyrektorami szkół może być łączony z innym zadaniem .

ZADANIE XII - Wolica , Borki , Piaski , Jędrzejów Gimnazjum nr 1 . Obejmuje dowóz uczniów z miejscowości Wolica, Kopaniny, Borki, Piaski do Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie, ulica Ogrodowa 10 na godzinę 7,45 oraz powrót po zakończeniu zajęć lekcyjnych około godziny 14,00 - 14,30. Szczegółowe godziny powrotów uczniów i dni określi dyrektor szkoły Wolica Jędrzejów Gimn. 1 - 12 uczniów Kopaniny Jędrzejów Gimn. 1 - 4 uczniów Borki Jędrzejów Gimn. 1 - 8 uczniów Piaski Jędrzejów Gimn. 1 - 33 uczniów Odwóz uczniów w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły może być łączony z innym zadaniem .

2. Podane ilości uczniów na poszczególnych trasach mogą ulec pewnym zmianom jak również miejsca przystanków (zabierania ) uczniów .

3. Wszystkie przewozy uczniów rano muszą być pod daną szkołę, a odwozy uczniów po zajęciach lekcyjnych spod danej szkoły .

4. Oferenci zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w czasie dowozu i w drodze powrotnej . Wielkość lub ilość pojazdów na całej trasie lub na danym odcinku trasy należy dostosować do ilości osób przewożonych .

5. W uzgodnieniu z dyrekcją szkoły oferenci zapewniają bezpłatny przejazd wyznaczonym opiekunom na danej trasie .

6. Docelowe przyjazdy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów nie mogą być później niż na godzinę 7,50 , a odjazdy uzgodnione z daną szkołą .

7. Szczegóły związane z dowozem i odwozem będą ustalane przez dyrektorów poszczególnych szkół z wybranymi oferentami .

8. W ofertach sporządzonych na piśmie należy podać : - wybraną trasę - zadanie , - cenę 1 szkolnego biletu miesięcznego na danym odcinku faktycznego przewozu oraz całkowity koszt miesięczny brutto na danej trasie . Podana cena powinna obowiązywać przez cały rok szkolny 2003 / 04 . - Prosimy zaznaczyć , czy w pojedynczych przypadkach uczniowie kończący zajęcia wcześniej lub później będą mogli skorzystać z innego Waszego autobusu na tej samej linii - bez ponoszenia dodatkowych opłat.

9. Do ofert należy dołączyć : - wyciąg z rejestru handlowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, - aktualne uprawnienia oferenta do przewozu osób, - informację o posiadanym potencjale techniczno - ekonomicznym , - dokument potwierdzający, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności , - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające, że oferent nie zalega z opłatą podatków , - informacje o dotychczas realizowanych przewozach uczniów do szkół .

10. Oferty w zamkniętych kopertach oznaczonych " Przetarg na dowóz uczniów, zadanie nr ,,,,, " należy składać w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jędrzejowie , ul. 11 - go Listopada 33 , II piętro do dnia 6 sierpnia 2003 roku do godziny 9,00 .

11. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 6 sierpnia 2003 roku ( środa ) o godzinie 12,00 .

12. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Pani inż.. Maria Hadyniak , Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli, tel. (0-41) 38-613-71 , 38-615-27

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Jacek Mróz
Informację wprowadził:
Jacek Mróz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-07-16
Data ostatniej zmiany:
2003-07-31
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-11-27 15:05:03, zmian dokonał(a): Jacek Mróz

WCAG 2.0 (Level AA)