Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY JĘDRZEJÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009

Zbieranie statystyk

Współpraca Gminy Jędrzejów zorganizacjami pozarządowymi w roku 2009 prowadzona była w oparciu o zapisyUstawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i owolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z  późniejszymi  zmianami) oraz uchwalony przez Radę Miejską wJędrzejowie Roczny Program Współpracy GminyJędrzejów z Organizacjami Pozarządowymi  orazinnymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

 

 

ZadaniamiGminy, które mogły być realizowane przez organizacje pozarządowe w roku 2009 przywspółudziale finansowym budżetu Gminy były:

 

1) wspieranie działań z zakresu opieki społecznej,

2) wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa iprzeciwdziałania patologiom społecznym,

3) organizacja wolnego czasu i aktywizacja społecznadzieci i młodzieży,

4) wspieranie profilaktyki i działań na rzecz promocjizdrowia,

5) wspieranie działań na rzecz profilaktyki irehabilitacji uzależnień,

6) organizacje wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci imłodzieży;

7) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

8) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci imłodzieży,

9) wspieranie inicjatyw z zakresu ochrony środowiska,

10) wspieranie społecznych lokalnych inicjatywkulturalnych,

11) wspieranie działalności wspomagającej rozwójgospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości.

Podstawową formą współpracy Gminy zorganizacjami pozarządowymi jest wspieranie ich działalności oraz zlecaniezadań. Organizacje są bowiem w zakresie prowadzonych zadań skuteczne,efektywne, mobilne w pozyskiwaniu środków finansowych z różnych źródeł, w tymtakże pozabudżetowych. Ich niewątpliwym atutem jest również umiejętnośćwykorzystania potencjału tkwiącego w lokalnej społeczności.

 

  W 2009 roku Gmina Jędrzejów przekazała z budżetu jednostkom pozarządowymśrodki finansowe w wysokości 401 700 zł, w tym:

·        294 700 – na realizacjęzadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej              i sportu w roku 2009 na tereniegminy Jędrzejów;

·        107 000 zł – narealizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień

 

I. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

 

Kluby sportowe otrzymały w roku 2009 dotacje włącznej kwocie 294 700,00 zł na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej isportu.

 

Kwoty dotacjiprzekazanych klubom sportowym na podstawie porozumień zawartych przez GminęJędrzejów z podmiotami, które wygrały otwarty konkurs ofert na realizację zadańz zakresu kultury fizycznej i sportu w Gminie Jędrzejów w roku 2008:

 

    

                                                
  

Nazwa podmiotu

  
  

Kwota przekazanej dotacji

  
  

KS „Naprzód”  Jędrzejów

  
  

175 000

  
  

LKS „Piaskowianka”  Piaski

  
  

70 000

  
  

LKS „Zryw” Skroniów

  
  

14 000

  
  

Liga Obrony Kraju

  
  

3 200

  
  

Szkolny Związek  Sportowy

  
  

2 500

  
  

Łuczniczy Ludowy Klub  Sportowy „Karima” Prząsław

  
  

6 500

  
  

Uczniowski Klub  Pływacki „Orka” Jędrzejów

  
  

10 000

  
  

Polski Związek  Wędkarski, Okręg Kielecki, Koło „LIN” Jędrzejów

  
  

2 000

  
  

ZHP KH Jędrzejów

  
  

1 500

  
  

Stowarzyszenie  Olimpiady Specjalne Polska

  
  

10 000

  
  

RAZEM § 2580

  
  

294 700

  

 

1. Dotacja w wysokości 175 000 zł dla KS„Naprzód” Jędrzejów została wykorzystana na realizację zadania publicznegopod nazwą Popularyzacja piłki nożnej i upowszechnianiekultury fizycznej i sportu”, polegającego na organizacji treningów, rozgrywek oraz udziale wrozgrywkach.

 

 

2.                 Dotacja w wysokości 70 000 zł dla LKS„Piaskowianka” Piaski została wykorzystana na realizację zadaniapublicznego pod nazwą Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizacji imprezsportowych i rekreacyjnych uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym”, polegającego na upowszechnianiupiłki nożnej, szkoleniu dzieci, młodzieży i dorosłych oraz udziale wrozgrywkach prowadzonych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielcach.

 

3. Dotacja w wysokości 14 000 zł dla LZS„Zryw” Skroniów z została wykorzystana na realizację zadania po nazwą Popularyzacja piłkinożnej i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”, polegającego na organizacjiszkolenia sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie piłki nożnej.

 

 

 

4.      Stowarzyszenie Olimpiady SpecjalnePolska Oddział Regionalny Świętokrzyskie – dotacja w wysokości  10 000 zł z przeznaczeniem nazorganizowanie w Jędrzejowie IX Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych”, polegającego na zorganizowaniu wramach Igrzysk w Jędrzejowie zawodów w Trójboju Siłowym.

 

6. Komenda Hufca im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie -Chorągiew Kielecka Związku Harcerstwa Polskiego – dotacja w wysokości 1 500 zł została przeznaczona naorganizację 45-go Harcerskiego Rajdu „Ziemi Jędrzejowskiej” - Zakup nagród dla najlepszych zastępów rajdowych ipokrycie kosztów noclegów.

 

 

7.      Powiatowy Szkolny Związek Sportowyw Jędrzejowie – dotacja w wysokości 2 500zł na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechnianiakultury fizycznej i sportu pod nazwą Upowszechnianie kultury fizycznej isportu, organizacja imprez sportowych”,polegającego na organizacji imprez w ramach kalendarza Szkolnego ZwiązkuSportowego.

 

 

8.      Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Krajuotrzymał dotację w wysokości 3 200zł. Została ona wykorzystana na realizację zadania publicznegopod nazwą Upowszechnianie kultury fizycznej isportu, organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, uczestnictwo wewspółzawodnictwie sportowym” wzakresie strzelectwa sportowego i sportów obronnych.

 

 

9.      UczniowskiPolskim Związkiem Wędkarskim, Okręg Kielce – Koło„Lin” w Jędrzejowie. Dotacjaw kwocie 2 000 zł na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej isportu pod nazwą Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizacja imprezsportowych i rekreacyjnych, uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym -Wędkarstwo”.

 

10. Łuczniczy Ludowy Klub Sportowy „Karima” Prząsław –dotacja w wysokości 6 500 zł na realizacjęzadania publicznego pod nazwą Upowszechnianie kultury fizycznej isportu, organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, uczestnictwo we współzawodnictwiesportowym” w zakresie łucznictwasportowego. 

 

Dotacje zostały wykorzystane zgodnie z porozumieniami zawartymiprzez Gminę Jędrzejów z poszczególnymi podmiotami.

 

 

II. PROFILAKTYKA I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOMSPOŁECZNYM

 

 

Wzakresie PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM współpraca zorganizacjami pozarządowymi w roku 2009 przedstawiała się następująco:

1. na zadanie „Prowadzenie zajęćopiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z grup ryzyka( w tym dożywianie dzieci) wplacówkach prowadzonych przez organizacje pozarządowe” przeznaczono kwotę 18.000,00zł. Dotację otrzymał CARITASDiecezji Kieleckiej Ognisko Wychowawcze w Jędrzejowie na realizację programu psychokorekcyjnegopt. „DROGOWSKAZ”.  Programem objęto ponad130 wychowanków ośrodka.

 

2. na zadanie Integracja –skupienie ruchówtrzeźwościowych  oraz zagospodarowanieczasu wolnego osobom uzależnionym i ich rodzinom w klubach abstynenckich”  przeznaczono kwotę 10.000,00zł. Dotację otrzymał Klub Abstynentów „RELAKS”.  Zadanie obejmowało organizację forumtrzeźwości połączonego z rocznicą klubu, odczyty i prelekcje prowadzone przezterapeutów, wyjazdy integracyjne oraz bieżącą działalność klubową.

    

3. „działalność sportowa”  

a) narealizację zadania pod nazwą upowszechnianiesportu jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu przez dzieci imłodzież” dotacje otrzymały 4organizacje pozarządowe:

      - Ludowy klub Sportowy  „PIASKOWIANKA” Piaski – 8.000,00 zł 

      - Ludowy Zespół Sportowy „ZRYW” wSkroniowie – 4.500,00 zł.

      - CARITAS Diecezji Kieleckiej Ognisko wJędrzejowie – 7.000,00 zł.

      - Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy„NADIR” w Jędrzejowie – 

        4.500,00zł.

   b) na realizację zadania pod nazwą „organizacjawakacyjnej ligi piłkarskiej drużyn wiejskich” dotację w wys.6.000,00zł otrzymałaOchotnicza Straż Pożarna w Potoku Wielkim.

 

4.  na zadanie pod nazwą „organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzindysfunkcyjnych w formie półkolonii i kolonii” przeznaczono łącznie 47.000,00zł:

a) z kwoty tej 7.000,00zł przeznaczono na organizację półkolonii. Dotację  otrzymał Caritas DiecezjiKieleckiej Ognisko Wychowawcze  wJędrzejowie na organizację wypoczynku dla 122dzieci. 

b) z kwoty tej 40.000,00zł otrzymał CARITAS Diecezji Kieleckiejw Kielcach na organizację kolonii dla65 dzieci z ternu naszej gminy z tego

- w miejscowości Karpacz dla 25osób

-w miejscowości Pogorzelica dla 40osób

 

5. Na zadanie „organizacja międzyszkolnegokonkursu o tematyce narkomanii” przeznaczono 2.000,00zł. Dotacje otrzymał Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowyw Jędrzejowie na organizację konkursu plastycznego pt. „Nałogom STOP-dlazdrowia START” oraz konkurs na prezentację multimedialną pt. „Uzależnieniażyciowe pułapki”.

 

        

 

 

 

PODSUMOWANIE

         Realizacja zadań publicznych przezorganizacje pozarządowe na terenie gminy Jędrzejów w roku 2009 przebiegała ogólniew sposób nie budzący zastrzeżeń. W jednym przypadku prowadzone jestpostępowanie w sprawie zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z umową (UMKSNadir). Poza tym współpraca przebiegała prawidłowo. Dotychczasowe doświadczeniazarówno organizacji, jak i gminy w zakresie wzajemnej współpracy oraz bardzodobre kontakty pomiędzy partnerami przynoszą zadowalające efekty. Uwidaczniająsię one na każdym etapie współpracy: przygotowanie do realizacji zadania,udział w konkursach ofert, realizacji zadań, a także na etapie sprawozdawczo -rozliczeniowym. Optymistyczna jest także dosyć duża liczna podmiotówpodejmujących się realizacji zadań publicznych, odzwierciedlająca się w liczbiezawieranych umów.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marek Chudzik (marek)
Data wytworzenia:
2010-04-08
Data publikacji:
2010-04-08
Data ostatniej zmiany:
2010-04-08

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-11-17 15:24:00, zmian dokonał(a): Dariusz Treliński

WCAG 2.0 (Level AA)