Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY JĘDRZEJÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009

Zbieranie statystyk

Współpraca Gminy Jędrzejów z organizacjami pozarządowymi w roku 2009 prowadzona była w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873  z  późniejszymi  zmianami) oraz uchwalony przez Radę Miejską w Jędrzejowie Roczny Program Współpracy Gminy Jędrzejów z Organizacjami Pozarządowymi  oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

 

 

Zadaniami Gminy, które mogły być realizowane przez organizacje pozarządowe w roku 2009 przy współudziale finansowym budżetu Gminy były:

 

1) wspieranie działań z zakresu opieki społecznej,

2) wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa i przeciwdziałania patologiom społecznym,

3) organizacja wolnego czasu i aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży,

4) wspieranie profilaktyki i działań na rzecz promocji zdrowia,

5) wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rehabilitacji uzależnień,

6) organizacje wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży;

7) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

8) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,

9) wspieranie inicjatyw z zakresu ochrony środowiska,

10) wspieranie społecznych lokalnych inicjatyw kulturalnych,

11) wspieranie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości.

Podstawową formą współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi jest wspieranie ich działalności oraz zlecanie zadań. Organizacje są bowiem w zakresie prowadzonych zadań skuteczne, efektywne, mobilne w pozyskiwaniu środków finansowych z różnych źródeł, w tym także pozabudżetowych. Ich niewątpliwym atutem jest również umiejętność wykorzystania potencjału tkwiącego w lokalnej społeczności.

 

   W 2009 roku Gmina Jędrzejów przekazała z budżetu jednostkom pozarządowym środki finansowe w wysokości 401 700 zł, w tym:

·         294 700 – na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej              i sportu w roku 2009 na terenie gminy Jędrzejów;

·         107 000 zł – na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień

 

I. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

 

Kluby sportowe otrzymały w roku 2009 dotacje w łącznej kwocie 294 700,00 zł na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.

 

Kwoty dotacji przekazanych klubom sportowym na podstawie porozumień zawartych przez Gminę Jędrzejów z podmiotami, które wygrały otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w Gminie Jędrzejów w roku 2008:

 

    

                                                
  

Nazwa podmiotu

  
  

Kwota przekazanej dotacji

  
  

KS „Naprzód”   Jędrzejów

  
  

175 000

  
  

LKS „Piaskowianka”   Piaski

  
  

70 000

  
  

LKS „Zryw” Skroniów

  
  

14 000

  
  

Liga Obrony Kraju

  
  

3 200

  
  

Szkolny Związek   Sportowy

  
  

2 500

  
  

Łuczniczy Ludowy Klub   Sportowy „Karima” Prząsław

  
  

6 500

  
  

Uczniowski Klub   Pływacki „Orka” Jędrzejów

  
  

10 000

  
  

Polski Związek   Wędkarski, Okręg Kielecki, Koło „LIN” Jędrzejów

  
  

2 000

  
  

ZHP KH Jędrzejów

  
  

1 500

  
  

Stowarzyszenie   Olimpiady Specjalne Polska

  
  

10 000

  
  

RAZEM § 2580

  
  

294 700

  

 

1. Dotacja w wysokości 175 000 zł dla KS „Naprzód” Jędrzejów została wykorzystana na realizację zadania publicznego pod nazwą Popularyzacja piłki nożnej i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”, polegającego na organizacji treningów, rozgrywek oraz udziale w rozgrywkach.

 

 

2.                  Dotacja w wysokości 70 000 zł dla LKS „Piaskowianka” Piaski została wykorzystana na realizację zadania publicznego pod nazwą Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym”, polegającego na upowszechnianiu piłki nożnej, szkoleniu dzieci, młodzieży i dorosłych oraz udziale w rozgrywkach prowadzonych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielcach.

 

3. Dotacja w wysokości 14 000 zł dla LZS „Zryw” Skroniów z została wykorzystana  na realizację zadania po nazwą Popularyzacja piłki nożnej i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”, polegającego na organizacji szkolenia sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie piłki nożnej.

 

 

 

4.      Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska Oddział Regionalny Świętokrzyskie – dotacja w wysokości  10 000 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie w Jędrzejowie IX Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych”, polegającego na zorganizowaniu w ramach Igrzysk w Jędrzejowie zawodów w Trójboju Siłowym.

 

6. Komenda Hufca im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie - Chorągiew Kielecka Związku Harcerstwa Polskiego – dotacja w wysokości 1 500 zł została przeznaczona na organizację 45-go Harcerskiego Rajdu „Ziemi Jędrzejowskiej” - Zakup nagród dla najlepszych zastępów rajdowych i pokrycie kosztów noclegów.

 

 

7.      Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Jędrzejowie – dotacja w wysokości 2 500 zł na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod nazwą Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizacja imprez sportowych”, polegającego na organizacji imprez w ramach kalendarza Szkolnego Związku Sportowego.

 

 

8.      Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju otrzymał dotację w wysokości 3 200 zł. Została ona wykorzystana na realizację zadania publicznego pod nazwą Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym” w zakresie strzelectwa sportowego i sportów obronnych.

 

 

9.       Uczniowski Polskim Związkiem Wędkarskim, Okręg Kielce – Koło „Lin” w Jędrzejowie. Dotacja w kwocie 2 000 zł na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod nazwą Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym - Wędkarstwo”.

 

10. Łuczniczy Ludowy Klub Sportowy „Karima” Prząsław – dotacja w wysokości 6 500 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym” w zakresie łucznictwa sportowego. 

 

Dotacje zostały wykorzystane zgodnie z porozumieniami zawartymi przez Gminę Jędrzejów z poszczególnymi podmiotami.

 

 

II. PROFILAKTYKA I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

 

 

W zakresie PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM współpraca z organizacjami pozarządowymi w roku 2009 przedstawiała się następująco:

1. na zadanie „Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z grup ryzyka( w tym dożywianie dzieci) w placówkach prowadzonych przez organizacje pozarządowe” przeznaczono kwotę 18.000,00zł. Dotację otrzymał CARITAS Diecezji Kieleckiej Ognisko Wychowawcze w Jędrzejowie na realizację programu psychokorekcyjnego pt. „DROGOWSKAZ”.  Programem objęto ponad 130 wychowanków ośrodka.

 

2. na zadanie Integracja –skupienie ruchów trzeźwościowych  oraz zagospodarowanie czasu wolnego osobom uzależnionym i ich rodzinom w klubach abstynenckich”  przeznaczono kwotę 10.000,00zł. Dotację otrzymał Klub Abstynentów „RELAKS”.  Zadanie obejmowało organizację forum trzeźwości połączonego z rocznicą klubu, odczyty i prelekcje prowadzone przez terapeutów, wyjazdy integracyjne oraz bieżącą działalność klubową.

    

3.  „działalność sportowa”  

a) na realizację zadania pod nazwą upowszechnianie sportu jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież” dotacje otrzymały 4 organizacje pozarządowe:

      - Ludowy klub Sportowy  „PIASKOWIANKA” Piaski – 8.000,00 zł 

      - Ludowy Zespół Sportowy „ZRYW” w Skroniowie – 4.500,00 zł.

      - CARITAS Diecezji Kieleckiej Ognisko w Jędrzejowie – 7.000,00 zł.

      - Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „NADIR” w Jędrzejowie – 

        4.500,00zł.

   b) na realizację zadania pod nazwą „organizacja wakacyjnej ligi piłkarskiej drużyn wiejskich” dotację w wys.6.000,00zł otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Potoku Wielkim.

 

4.  na zadanie pod nazwą „organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w formie półkolonii i kolonii” przeznaczono łącznie 47.000,00zł:

a) z kwoty tej 7.000,00zł przeznaczono na organizację półkolonii. Dotację  otrzymał Caritas Diecezji Kieleckiej Ognisko Wychowawcze  w Jędrzejowie na organizację wypoczynku dla 122 dzieci. 

b) z kwoty tej 40.000,00zł otrzymał CARITAS Diecezji Kieleckiej w Kielcach na organizację kolonii dla 65 dzieci z ternu naszej gminy z tego

- w miejscowości Karpacz dla 25 osób

-w miejscowości Pogorzelica dla 40 osób

 

5. Na zadanie „organizacja międzyszkolnego konkursu o tematyce narkomanii” przeznaczono 2.000,00zł. Dotacje otrzymał Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Jędrzejowie na organizację konkursu plastycznego pt. „Nałogom STOP-dla zdrowia START” oraz konkurs na prezentację multimedialną pt. „Uzależnienia życiowe pułapki”.

 

        

 

 

 

PODSUMOWANIE

         Realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe na terenie gminy Jędrzejów w roku 2009 przebiegała ogólnie w sposób nie budzący zastrzeżeń. W jednym przypadku prowadzone jest postępowanie w sprawie zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z umową (UMKS Nadir). Poza tym współpraca przebiegała prawidłowo. Dotychczasowe doświadczenia zarówno organizacji, jak i gminy w zakresie wzajemnej współpracy oraz bardzo dobre kontakty pomiędzy partnerami przynoszą zadowalające efekty. Uwidaczniają się one na każdym etapie współpracy: przygotowanie do realizacji zadania, udział w konkursach ofert, realizacji zadań, a także na etapie sprawozdawczo - rozliczeniowym. Optymistyczna jest także dosyć duża liczna podmiotów podejmujących się realizacji zadań publicznych, odzwierciedlająca się w liczbie zawieranych umów.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marek Chudzik (marek)
Data wytworzenia:
2010-04-08
Data publikacji:
2010-04-08
Data ostatniej zmiany:
2010-04-08

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-05-22 12:42:57, zmian dokonał(a): Marta Pędzik-Prawda

WCAG 2.0 (Level AA)