Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Burmistrz Miasta Jędrzejowa ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Zbieranie statystyk

 

Burmistrz Miasta Jędrzejowa ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Gminy z zakresu:

I.  PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

 

                  Rodzaje zadań :

                                                                            
  

Lp.

  
  

Nazwa    zadania

  
  

Kwota    dotacji

  
  

 

  

Termin    realizacji

  
  

w    roku 2007

  
  

w roku 2008

  
  

1

  
  

Prowadzenie zajęć    psychokorekcyjnych  dla dzieci z grup ryzyka w świetlicach

  

(w tym dożywianie dzieci)

  
  

 

  

 

  

16.000,00zł

  
  

 

  

 

  

18.000,00zł

  
  

 

  

 

  

kwiecień-grudzień

  
  

2

  
  

 

  

integracja-skupienie ruchów   trzeźwościowych oraz zagospodarowanie czasu wolnego osobom uzależnionym i ich   rodzinom w klubach abstynenckich

  
  

 

  

 

  

6.500,00zł

  
  

 

  

 

  

9.000,00zł

  
  

 

  

 

  

kwiecień-grudzień

  
  

3

  
  

Działalność sportowa:

  

 

  

a) upowszechnianie sportu jako   alternatywnej

  

formy spędzania wolnego   czasu przez

  

dzieci  i młodzież

  

b) organizacja wakacyjnej ligi   piłkarskiej

  

drużyn wiejskich

  
  

 

  

 

  

45.000,00zł

  

 

  

 

  

5.000,00zł

  
  

 

  

 

  

45.000,00zł

  

 

  

 

  

6.000,00zł

  
  

 

  

 

  

kwiecień-grudzień

  

 

  

 

  

okres wakacji

  
  

4

  
  

Organizacja wypoczynku   letniego dla dzieci      i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych

  

 

  

a)  w formie półkolonii

  

b)  w formie kolonii

  
  

 

  

 

  

 

  

 

  

a) 6.000,00zł

  

b) 30.000,00zł

  
  

 

  

 

  

 

  

 

  

a)   7.000,00zł

  

b) 40.000,00zł

  
  

 

  

 

  

okres  wakacji

  
  

5

  
  

organizacja międzyszkolnego   konkursu         o tematyce narkomanii

  
  

 

  

2.000,00zł

  

 

  
  

 

  

2.000,00zł

  
  

 

  

kwiecień-listopad

  

                             Razem:                  110.500,00zł         125.000,00zł

 

II.  KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

                 

                  Rodzaj zadania:

 

                                    
  

Lp.

  
  

Nazwa    zadania

  
  

Kwota    dotacji

  
  

Termin    realizacji

  
  

w    roku 2007

  
  

w roku 2008

  
  

1

  
  

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizacja imprez   sportowych i rekreacyjnych, uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym

  

 

  
  

262 500,00zł

  
  

265 000,00   zł

  
  

marzec (od dnia następnego   po podpisaniu umowy) -grudzień

  

Uwaga! W przypadku nie zatwierdzenia przez Radę  Miejską budżetu na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w wysokości przewidzianej w projekcie budżetu na rok 2008, kwota na realizację tego zadania może ulec zmianie, lub konkurs może zostać unieważniony.

 

         

 

                  Uprawnione do składania ofert są podmioty wymienione w art. 11 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U.Nr 96, poz.873 z póź. zm.), prowadzące działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania gminy Jędrzejów oraz których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną zlecanego zadania. 

 

 

Do oferty należy dołączyć:

·     aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;

·    sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa);

·     umowa partnerska lub oświadczenie partnera ( w przypadku wskazania partnera w pkt. V.1. oferty);

·     statut;

·    program profilaktyczny ( w przypadku złożenia oferty z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym);

 

Miejsce i termin składania ofert:

Kompletne oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r w sprawie wzoru oferty na realizację zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.Nr 264, poz.2207) należy składać w zamkniętych kopertach z oznaczeniem podmiotu składającego ofertę wraz z określeniem rodzaju zadania podanego w ogłoszeniu otwartego Konkursu Ofert,  w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty jego ogłoszenia,  w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie, ul. 11-go Listopada 33a.

Uwaga! Podmioty ubiegające się o dotacje na realizację więcej niż jednego zadania składają odrębne oferty na każde zadanie, każda oferta w osobnej kopercie.

 

Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:

  • merytoryczna wartość oferty;

  • wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;

  • możliwość realizacji zadania przez  podmiot przedstawiający ofertę;

  • ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

  • dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje;

 

Oferty będą podlegać ocenie powołanej w tym celu Komisji konkursowej, która  w terminie 14 dni od dnia w którym  upłynął termin składania ofert,  dokona ich oceny, a następnie przedstawi Burmistrzowi propozycje przyznania dotacji.  Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta Jędrzejowa w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia ofert przez komisję. Od decyzji Burmistrza Miasta Jędrzejowa w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania. Materiały do konkursu są dostępne  w wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu  

Miejskiego oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej (www.jedrzejow.eobip.pl ). Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marek Chudzik (marek)
Data wytworzenia:
2008-02-21
Data publikacji:
2008-02-21
Data ostatniej zmiany:
2008-02-22

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-05-22 12:42:57, zmian dokonał(a): Marta Pędzik-Prawda

WCAG 2.0 (Level AA)