Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Zakup kostki brukowej, obrzeży chodnikowych o grubości, krawężników drogowych.

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych w Jędrzejowie , ul. Reymonta 21, 28-300 Jędrzejów, woj. świętokrzyskie, tel. 0-41 3867380, faks 0-41 3867380.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.jedrzejow.eobip.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zakład Budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzedaż kostki brukowej, obrzeży chodnikowych o grubości, krawężników drogowych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Sprzedaż kostki brukowej o grubości 6 cm w ilości - 1 900 m2 , kostki brukowej o grubości 8 cm w ilości - 300 m2 , obrzeży chodnikowych o grubości 6 cm i 8 cm w ilości - 900 mb , krawężników drogowych w ilości - 500 mb..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.42.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 8.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: brak

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1.Spełniają warunki okreslone przepisami art.22 ust.1 pkt.1-4 Prawa zamówień publicznych, a w szczególności:

1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli ustawa nakłada taki obowiązek /prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamowienia na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej / Dz.U.z 2007r.Nr 155 poz.1095 ze zm./.

1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamowienia.

1.4. Nie podlegają wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art.24 ust.1 i 2 Ustawy Prawo zamowień publicznych.

2.Złożą ofertę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1.Oferta cenowa /załącznik nr 1/ na wyroby betonowe według asortymentu, rodzaju, wymiaru, koloru, ceny netto, ceny brutto.

2.Umowa - projekt / załącznik nr 2/ - akceptacja proponowanych warunków, które znajdą się w umowie przedmiotowej.

3.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu / załącznik nr 3/.

4.Odpis z rejestru przedsiębiorców / numer KRS /, lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

5.Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.

6.Decyzja nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP.

7.Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

8.Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jedrzejow.eobip.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.jedrzejow.eobip.pl.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.03.2009 godzina 15:00, miejsce: Wykonawca musi złożyć ofertę w sekretariacie Zakładu Usług Komunalnych w Jędrzejowie ul. Reymonta 21; 28-300 Jędrzejów w godzinach 7°° - 15°°..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
ZUK w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2009-03-10
Data publikacji:
2009-03-10
Data ostatniej zmiany:
2009-04-06

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-05-22 12:42:57, zmian dokonał(a): Marta Pędzik-Prawda

WCAG 2.0 (Level AA)