Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Wnioski o sporządzanie lub zmianę

Zbieranie statystyk

 

        Jak załatwić sprawę?

Kategoria sprawy:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Sprawa:

Wnioski o sporządzanie lub zmianę

Zakres sprawy:

Wnioski o sporządzanie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Sprawę załatwia:

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie
ul.11-Listopada 33a, pokój nr 37 (III piętro), telefon 41-386-10-10 wew. 142

Sprawy dotyczące  wniosków są prowadzone przez:

Teren miasta i gminy Jędrzejów – inspektor Marek Boryś

Załączniki:

 

Dokumenty od wnioskodawcy:
Wniosek o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powinien zawierać: a) imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres, b) przedmiot i zakres wnioskowanej zmiany, c) określenie nieruchomości (lub opis terenu), których dotyczy wniosek, d) kserokopię lub wyrys z aktualnej mapy ewidencyjnej lub zasadniczej z oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy wniosek. Wskazane jest określenie, czy wnioskodawca posiada tytuł prawny do terenu objętego wnioskiem.

Forma załatwienia sprawy:
Odpowiedź zawierająca informacje o rozpoznaniu wniosku i warunków prawno-planistycznych oraz zarejestrowaniu i włączeniu go do materiałów sporządzanej analizy wniosków w sprawie sporządzania lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Termin załatwienia sprawy:

Załatwienie sprawy zgodnie z art. 35 k.p.a.

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami/. 2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/.

Uwagi: Zgodnie z ustawowym uregulowaniem wniosek o sporządzenie (zmianę) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostaje przez Urząd Miejski w Jędrzejowie przyjęty, zarejestrowany i skierowany do analizy. Organ, do którego złożono wniosek o sporządzenie lub zmianę planu miejscowego może jedynie potwierdzić przyjęcie wniosku i poinformować zainteresowanego o trybie postępowania. Nie może natomiast wypowiedzieć się, co do tego, czy wniosek ten wywoła podjęcie sporządzania lub zmiany planu, a jeśli nawet to nastąpi, to nie może z góry odpowiedzieć, czy wniosek zostanie uwzględniony w sporządzanym planie czy zmianie planu. Stąd też odpowiedź o zarejestrowaniu wniosku i skierowaniu go do analizy jest załatwieniem sprawy zgodnie z przepisami powoływanej wyżej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Dorota Bąk
Informację wprowadził:
Dorota Bąk
Data wytworzenia:
2005-11-04
Data publikacji:
2005-11-04
Data ostatniej zmiany:
2009-08-20

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-05-22 12:42:57, zmian dokonał(a): Marta Pędzik-Prawda

WCAG 2.0 (Level AA)