Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie przy ul. Okrzei

Zbieranie statystyk

BURMISTRZ MIASTA
      JĘDRZEJOWA

GP.6733.4.2017                                                                           Jędrzejów, dnia 2017-04-28

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA JĘDRZEJOWA

o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016 poz. 23, poz. 868, poz. 1579, poz. 996) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016 poz. 778, poz. 904, poz. 961, poz. 1250, poz. 1579) zawiadamiam, że w sprawie inwestycji polegającej na: rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej na bazę lokalową Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przewidzianą w części budynku przy ul. Okrzei 49b w Jędrzejowie wraz z rozbudową wewnętrznych instalacji oraz na budowie garażu dwustanowiskowego wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz realizacją miejsc postojowych, planowanej na działce położonej w Jędrzejowie przy ul. Okrzei, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntu 447/2, z wniosku Powiatu Jędrzejowskiego z siedzibą przy ul. 11 Listopada 83, 28-300 Jędrzejów, została wydana w dniu 27.04.2017 r. decyzja Nr 4/17 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego.  

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie, przy ul. 11 Listopada 33a, pokój nr 37,
w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – piątek od 730 – 1530), w terminie do 12.05.2017 r.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Jędrzejowa w terminie do 26.05.2017 r.

Zgodnie z art.53 ust.6 w/w ustawy odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące
się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Dorota Bąk
Informację wprowadził:
Dorota Bąk
Data wytworzenia:
2017-04-28
Data publikacji:
2017-04-28
Data ostatniej zmiany:
2017-04-28

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-05-18 13:00:47, zmian dokonał(a): Wojciech Abramowicz

WCAG 2.0 (Level AA)