Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

OTWARTY NABÓR PARTNERÓW

Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE O NABORZE

Gmina Jędrzejów planuje złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa Placu Tadeusza Kościuszki (Rynku) w Jędrzejowie w ramach przywrócenia historycznej funkcji rynku jędrzejowskiego jako przestrzeni integracji społeczności lokalnych w miejsce obecnego ronda komunikacyjnego wraz z realizacją i przebudową niezbędnych obiektów budowlanych towarzyszących inwestycji” do dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-072/16 w ramach Osi Priorytetowej 6 – „Rozwój miast” Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zgodnie z regulaminem konkursu, dostępnym na stronie www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, uprawnionymi do składania wniosków są samorządy miast powiatowych z terenu województwa świętokrzyskiego oraz jednostki samorządu terytorialnego – powiaty, podmioty działające w imieniu JST, przedsiębiorstwa, partnerzy społeczni i gospodarczy, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki administracji rządowej i instytucje kultury w ramach kompleksowych projektów koordynowanych przez samorządy miast powiatowych z terenu województwa świętokrzyskiego, realizowanych w granicach administracyjnych miast powiatowych.

Mając na uwadze powyższe oraz z uwagi na fakt, iż wybór Partnerów spoza sektora finansów publicznych musi być dokonany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego:

Burmistrz Miasta Jędrzejowa

na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948) oraz art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U. z 2016r. poz. 217 z późn. zm.)

ogłasza

OTWARTY NABÓR PARTNERÓW

spoza sektora finansów publicznych, którzy chcą wziąć udział w realizacji projektu partnerskiego pn.: „Przebudowa placu Tadeusza Kościuszki (Rynku) w Jędrzejowie w ramach przywrócenia historycznej funkcji rynku jędrzejowskiego jako przestrzeni integracji społeczności lokalnych w miejsce obecnego ronda komunikacyjnego wraz z realizacją i przebudową niezbędnych obiektów budowlanych towarzyszących inwestycji”,
zwanego dalej „Projektem”

 

 

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty na załączonym formularzu należy składać osobiście w terminie od dnia 24.05.2017 r. do dnia 13.06.2017r. od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu „Przebudowa Placu Tadeusza Kościuszki (Rynku) w Jędrzejowie w ramach przywrócenia historycznej funkcji rynku jędrzejowskiego jako przestrzeni integracji społeczności lokalnych w miejsce obecnego ronda komunikacyjnego wraz z realizacją i przebudową niezbędnych obiektów budowlanych towarzyszących inwestycjina adres:

 

Urząd Miejski w Jędrzejowie

ul. 11 Listopada 33 a

28-300 Jędrzejów

 

Jednocześnie informujemy:

 1. Nie będą przyjmowane oferty lub załączniki przesyłane drogą elektroniczną.
 2. Nie będą przyjmowane oferty bez wymaganych załączników.
 3. Oferty złożone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
 4. Szczegółowe informacje o naborze zawiera Regulamin otwartego naboru        na Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji zadań w ramach projektu pn. „Przebudowa placu Tadeusza Kościuszki (Rynku) w Jędrzejowie w ramach przywrócenia historycznej funkcji rynku jędrzejowskiego jako przestrzeni integracji społeczności lokalnych w miejsce obecnego ronda komunikacyjnego wraz z realizacją i przebudową niezbędnych obiektów budowlanych towarzyszących inwestycjidostępny poniżej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie www.jedrzejow.home.pl oraz www.jedrzejow.eobip.pl
 5. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo:
 • negocjacji warunków realizacji działań z Partnerem,
 • unieważnienia naboru bez podania przyczyny,
 • zawieszenia naboru na każdym etapie.
 1. Osoby do kontaktu:

Marta Pędzik-Prawda, tel. 41 386-10-10 wew. 125

e-mail: marta.prawda@umjedrzejow.pl

 

Grzegorz Maruszak, tel. 41 386-10-10 wew. 177

e-mail: grzegorz.maruszak@umjedrzejow.pl

 

 1. Integralną część ogłoszenia stanowi Zarządzenie nr 147/2017 Burmistrza Miasta Jędrzejowa z dnia 23.05.2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu otwartego naboru na Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji zadań w ramach projektu pn. „Przebudowa placu Tadeusza Kościuszki (Rynku) w Jędrzejowie w ramach przywrócenia historycznej funkcji rynku jędrzejowskiego jako przestrzeni integracji społeczności lokalnych w miejsce obecnego ronda komunikacyjnego wraz z realizacją i przebudową niezbędnych obiektów budowlanych towarzyszących inwestycji”, który zawiera zasady przeprowadzenia naboru, określa cel i warunki uczestnictwa w naborze, kryteria wyboru partnera, sposób informowania o wynikach naboru, sposób działania Komisji ds. oceny ofert oraz zawiera załączniki niezbędne do złożenia oferty, tj.:
  1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
  2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie.
  3. Załącznik nr 3 – Kryteria oceny.
  4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o dysponowanym wkładzie własnym.

 

 

 

 BURMISTRZ

                                                                                      mgr Marcin Piszczek

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Grzegorz Maruszak
Informację wprowadził:
Hubert Gola
Data wytworzenia:
2017-05-23
Data publikacji:
2017-05-23
Data ostatniej zmiany:
2017-05-23

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-05-18 13:00:47, zmian dokonał(a): Wojciech Abramowicz

WCAG 2.0 (Level AA)