Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego w Laskowie

Zbieranie statystyk

BURMISTRZ MIASTA
      JĘDRZEJOWA

GP.6733.3.2017                                                                           Jędrzejów, dnia 2017-05-24

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA JĘDRZEJOWA

o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016 poz. 23, poz. 868, poz. 1579, poz. 996) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016 poz. 778, poz. 904, poz. 961, poz. 1250, poz. 1579) zawiadamiam, że w sprawie inwestycji polegającej na: budowie słupowej stacji transformatorowej, linii kablowej SN 15kV, słupa linii SN 15kV, linii kablowych nN 0,4 kV, słupów i przewodów linii nN, złącza kablowo-pomiarowego, przewidzianej do realizacji na działkach położonych w Laskowie, oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu: 699, 700, 627/3, 727/14, 727/13, 727/12, 727/11, 727/10, 727/9, 727/8, 727/5, 798/1, 728/5, 758, 745/3, 745/4, 746/2, 802/2, 744/2, 819, 726, 719/2, 719/1, 716/2, 716/1, 807/2, z wniosku PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą |
ublinie ul. Garbarska 21A 20-340 Lublin
, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Dariusz Zieliński reprezentujący Pracownię Projektową PROMEL s.c. ul. Mazurska 60, 25-342 Kielce, została wydana w dniu 22.05.2017 r. decyzja Nr 5/17 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego.  

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie, przy ul. 11 Listopada 33a, pokój nr 37,
w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – piątek od 730 – 1530), w terminie do 07.06.2017 r.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Jędrzejowa w terminie do 21.06.2017 r.

Zgodnie z art.53 ust.6 w/w ustawy odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące
się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Dorota Bąk
Informację wprowadził:
Dorota Bąk
Data wytworzenia:
2017-05-24
Data publikacji:
2017-05-24
Data ostatniej zmiany:
2017-05-24

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-05-18 13:00:47, zmian dokonał(a): Wojciech Abramowicz

WCAG 2.0 (Level AA)