Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie przy ul. Sadowej

Zbieranie statystyk

BURMISTRZ MIASTA
      JĘDRZEJOWA

GP.6733.10.2017                                                                           Jędrzejów, dnia 2017-07-21

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA JĘDRZEJOWA

o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2016 poz. 23, poz. 868, poz. 996 poz. 1579, poz. 2138), w związku z art. 1 pkt. 11 ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 935) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016 poz. 778, poz. 904, poz. 961, poz. 1250, poz. 1579)   zawiadamiam, że w sprawie inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia przewidzianego do realizacji na działkach położonych w Jędrzejowie w rejonie ul. Sadowej, oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu: 420, 218, 220, 217, z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-520 Kielce, w imieniu której działa  Pan Jacek Grzybowski przedstawiciel Pracowni Projektowej Jacek Grzybowski, ul. Bodzentyńska 10/104, 25-308 Kielce, współpracownik Konsorcjum firm ZRUG Kielce – Zakład Instalatorstwa Sp. z o.o., Zakład Instalacji Sanitarnych „Instal” Bartłomiej Zaręba, Przedsiębiorstwo Budowlane „Budin” Marcin Świderski, Zakład Usługowo-Handlowy „Instalko” Zenon Zawadzki, Leszek Zawadzki s.c. w dniu 21.07.2017 r. została wydana decyzja Nr 11/17 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego.  

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie, przy ul. 11 Listopada 33a, pokój nr 37,
w godzinach pracy urzędu (poniedziałek – piątek od 730 – 1530), w terminie do 04.08.2017 r.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Jędrzejowa w terminie do 18.08.2017 r.

Zgodnie z art. 53 ust.6 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Dorota Bąk
Informację wprowadził:
Dorota Bąk
Data wytworzenia:
2017-07-21
Data publikacji:
2017-07-21
Data ostatniej zmiany:
2017-07-21

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-07-19 11:04:37, zmian dokonał(a): Jacek Mróz

WCAG 2.0 (Level AA)