Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie w rejonie ul. Dojazd

Zbieranie statystyk

BURMISTRZ MIASTA
      JĘDRZEJOWA

GP.6733.11.2017                                                                           Jędrzejów, dnia 2017-07-28

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA JĘDRZEJOWA

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

      Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2016 poz. 23, poz. 868, poz. 996 poz. 1579, poz. 2138), w związku z art. 1 pkt. 11 ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 935) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016 poz. 778, poz. 904, poz. 961, poz. 1250, poz. 1579)  zawiadamiam, że na wniosek Gminy Jędrzejów z siedzibą
w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 33a, 28-300 Jędrzejów, w imieniu której działa Pan Krzysztof Oleś przedstawiciel KOLPROJEKT Biuro Projektowe Krzysztof Oleś ul. Nowy Świat 52, 25-516 Kielce,
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie, przebudowie części budynku dawnej świetlicy wraz ze zmianą sposobu użytkowania na mieszkania chronione, z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej, przewidzianej do realizacji na działce położonej w Jędrzejowie w rejonie ul. Dojazd, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntu 396/15.

 

        Zainteresowani mogą w terminie do 7 dni od dnia doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się z aktami sprawy i wnieść ewentualne wnioski i uwagi. Przedmiotowe akta dostępne są w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 33a,  pokój Nr 37, w dniach  pracy urzędu
w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Dorota Bąk
Informację wprowadził:
Dorota Bąk
Data wytworzenia:
2017-07-28
Data publikacji:
2017-08-01
Data ostatniej zmiany:
2017-08-01

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-07-19 11:04:37, zmian dokonał(a): Jacek Mróz

WCAG 2.0 (Level AA)