Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Obwieszczenie Ministera Infrastruktury i Budownictwa - decyzja z dnia 24 sierpnia 2017 r. znak: DLI.3.6621.32.2017.PK.12

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

 

Minister Infrastruktury i Budownictwa

 

zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 24 sierpnia 2017 r., znak: DLI.3.6621.32.2017.PK.12, odmawiającą stwierdzenia nieważności:

 

  • decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 1/12 z dnia 2 maja 2012 r., znak: IG.III.7820.6.2011, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S-7 wraz z przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu odcinek Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego, od km 583+540,00 do km 603+472,59 drogi krajowej, na terenie gmin: Jędrzejów i Wodzisław, zmienionej, na podstawie art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, ze zm.), decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr 11/14 z dnia 6 sierpnia 2014 r.,
  • decyzji Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 września 2012 r., znak: BOII-3ks-772-48-1627/12, uchylającej w części, co do której orzeczono co do istoty sprawy i utrzymującej w mocy w pozostałej części ww. decyzję Wojewody Świętokrzyskiego Nr 1/12 z dnia 2 maja 2012 r., uchylonej w części, co do której rozstrzygnięto o istocie sprawy decyzją Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 marca 2014 r., znak: DOII-III-ks/BOII-3ks-772-38-536/13/14, w części dotyczącej działek o nr ew. 385 (podzielonej na działki o nr ew. 385/1 i 385/2) oraz 490/2, z obrębu 0017 Łączyn.

 

Strony w sprawie mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz aktami sprawy - w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.30, jak również z treścią decyzji - w urzędzie gminy właściwej ze względu na przebieg drogi, tj. Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2017-09-05
Data publikacji:
2017-09-05
Data ostatniej zmiany:
2017-09-05

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-12 13:02:34, zmian dokonał(a): Dariusz Treliński

WCAG 2.0 (Level AA)