Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie w rejonie ul. Dojazd

Zbieranie statystyk

BURMISTRZ MIASTA
      JĘDRZEJOWA

GP.6733.11.2017                                                                           Jędrzejów, dnia 19.09.2017

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA JĘDRZEJOWA

o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017 poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 15.09.2017 r. została wydana decyzja Nr 12/17 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego w sprawie inwestycji polegającej na rozbudowie, przebudowie części budynku dawnej świetlicy wraz
ze zmianą sposobu użytkowania na mieszkania chronione, z budową niezbędnej infrastruktury technicznej,
przewidzianej do realizacji na działce położonej w Jędrzejowie
w rejonie ul. Dojazd, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntu 396/15. Decyzja wydana została na wniosek Gminy Jędrzejów z siedzibą w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 33a, 28-300 Jędrzejów, w imieniu której działał Pan Krzysztof Oleś przedstawiciel KOLPROJEKT Biuro Projektowe Krzysztof Oleś ul. Nowy Świat 52, 25-516 Kielce.

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie, przy ul. 11 Listopada 33a, pokój nr 37,
w godzinach pracy urzędu (poniedziałek – piątek od 730 – 1530), w terminie do 03.10.2017 r.

Od niniejszej decyzji stronom służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Jędrzejowa w terminie do 17.10.2017 r.

Zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania
będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Dorota Bąk
Informację wprowadził:
Dorota Bąk
Data wytworzenia:
2017-09-19
Data publikacji:
2017-09-19
Data ostatniej zmiany:
2017-09-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-07-18 07:53:54, zmian dokonał(a): Wojciech Abramowicz

WCAG 2.0 (Level AA)