Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie przy ul. Juliusza Słowackiego

Zbieranie statystyk

BURMISTRZ MIASTA
      JĘDRZEJOWA

GP.6733.12.2017                                                                           Jędrzejów, dnia 2017-09-19

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA JĘDRZEJOWA

o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017 poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 18.09.2017 r. została wydana decyzja Nr 13/17 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego w sprawie inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia, przewidzianego do realizacji na działce położonej w Jędrzejowie przy ul. Juliusza Słowackiego, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntu 734. Decyzja wydana została na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.
z o.o. w Warszawie Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-520 Kielce, w imieniu której działał  Pan Jacek Grzybowski przedstawiciel Pracowni Projektowej Jacek Grzybowski ul. Bodzentyńska 10/104, 25-308 Kielce, współpracownik Konsorcjum firm ZRUG Kielce - Zakład Instalatorstwa Sp. z o.o., Zakład Instalacji Sanitarnych „Instal” Bartłomiej Zaręba, Przedsiębiorstwo Budowlane „Budin” Marcin Świderski, Zakład Usługowo-Handlowy „Instalko” Zenon Zawadzki, Leszek Zawadzki s.c.
 

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 33a, pokój nr 37,
w godzinach pracy urzędu (poniedziałek – piątek od 730 – 1530), w terminie do 03.10.2017 r.

Od niniejszej decyzji stronom służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Jędrzejowa w terminie do 17.10.2017 r.

Zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Dorota Bąk
Informację wprowadził:
Dorota Bąk
Data wytworzenia:
2017-09-19
Data publikacji:
2017-09-19
Data ostatniej zmiany:
2017-09-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-07-18 07:53:54, zmian dokonał(a): Wojciech Abramowicz

WCAG 2.0 (Level AA)