Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na gruntach miejscowości Książe Skroniów, Prząsław i Sudół

Zbieranie statystyk

BURMISTRZ MIASTA
      JĘDRZEJOWA

GP.6733.14.2017                                                                           Jędrzejów, dnia 29.11.2017

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA JĘDRZEJOWA

o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017 poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 29.11.2017 r. została wydana decyzja Nr 16/17 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na gruntach miejscowości Książe Skroniów na działkach nr ewid. gruntu  152 i 153, na gruntach miejscowości Prząsław na działkach nr ewid. gruntu 401 i 405 oraz na gruntach miejscowości Sudół na działce nr ewid. gruntu 510/2. Decyzja wydana została na wniosek Gminy Jędrzejów z siedzibą w Jędrzejowie przy ul.11 Listopada 33a.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie, przy ul. 11 Listopada 33a, pokój nr 37,
w godzinach pracy urzędu (poniedziałek – piątek od 730 – 1530), w terminie do 13.12.2017 r.

Od niniejszej decyzji stronom służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Jędrzejowa w terminie do 27.12.2017 r.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Dorota Bąk
Informację wprowadził:
Dorota Bąk
Data wytworzenia:
2017-11-29
Data publikacji:
2017-11-29
Data ostatniej zmiany:
2017-11-29

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-12 13:02:34, zmian dokonał(a): Dariusz Treliński

WCAG 2.0 (Level AA)