Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego w Potoku Wielkim

Zbieranie statystyk

 

BURMISTRZ MIASTA
      JĘDRZEJOWA

GP.6733.20.2017                                                                           Jędrzejów, dnia 04.01.2018

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA JĘDRZEJOWA

o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017 poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 04.01.2018 r. została wydana decyzja Nr 1/18 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „JED4440B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wewnętrzna linią zasilającą, przewidzianej do realizacji na działce położonej w Potoku Wielkim, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntu 98.
Decyzja wydana została na wniosek P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, w imieniu której działa Pan Paweł Ponikowski przedstawiciel firmy Up-Telecom Sp. z o.o. ul. Łączna 24a, 03-313 Warszawa.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie, przy ul. 11 Listopada 33a, pokój nr 37, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek – piątek od 730 – 1530), w terminie do 18.01.2018 r.

Od niniejszej decyzji stronom służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Jędrzejowa w terminie do 01.02.2018 r.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Dorota Bąk
Informację wprowadził:
Dorota Bąk
Data wytworzenia:
2018-01-04
Data publikacji:
2018-01-04
Data ostatniej zmiany:
2018-01-04

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-12-13 12:30:55, zmian dokonał(a): Renata Kawiorska

WCAG 2.0 (Level AA)