Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie przy ul. Okrzei

Zbieranie statystyk

BURMISTRZ MIASTA
      JĘDRZEJOWA

GP.6733.28.2017                                                                           Jędrzejów, dnia 31.01.2018

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA JĘDRZEJOWA

o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017 poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 31.01.2018 r.
została wydana decyzja Nr 4/18 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie o schody zewnętrzne budynku biurowego zlokalizowanego w Jędrzejowie przy ul. Okrzei 103. Decyzja wydana została na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna Al. Marsz. J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna, w imieniu której działa Pan Marek Grzywacz przedstawiciel
Biura Projektowego ENERGETYKA Sp. z o.o.
ul. Szewska 6, 26-600 Radom.

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie, przy ul. 11 Listopada 33a, pokój nr 37, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek – piątek od 730 – 1530), w terminie do 14.02.2018 r.

Od niniejszej decyzji stronom służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Jędrzejowa w terminie do 28.02.2018 r.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Dorota Bąk
Informację wprowadził:
Dorota Bąk
Data wytworzenia:
2018-01-31
Data publikacji:
2018-02-02
Data ostatniej zmiany:
2018-02-02

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-02-22 07:44:48, zmian dokonał(a): Jacek Mróz

WCAG 2.0 (Level AA)