Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Nabór do komisji konkursowej

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie

 

o naborze kandydatów do komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert w ramach konkursu ogłoszonego przez Gminę Jędrzejów w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2018

 

Burmistrz Miasta Jędrzejowa zaprasza organizacje pozarządowe wymienione w art.3 ust.2 i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 z późn. zm.), do zgłaszania przedstawicieli do udziału w pracach komisji konkursowej. Każda z organizacji pozarządowych oraz każdy z podmiotów może zgłosić wyłącznie jednego kandydata na członka komisji konkursowej.  W pracach komisji nie mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów, które złożyły wniosek w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r z zakresu kultury fizycznej i sportu.

 

Członkowie komisji konkursowej będą oceniać wnioski złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Jędrzejów w roku 2018 w zakresie kultury fizycznej i sportu.

 

Kandydaci do komisji konkursowej winni spełniać następujące warunki:

  1. reprezentować organizację pozarządową wymienioną  w art.3 ust.2 albo podmiot wskazany w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  2. posiadać dobrą znajomość problematyki związanej z działalnością organizacji pozarządowych,
  3. korzystać z pełni praw publicznych,
  4. przyjąć warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności.

 

Propozycje kandydatów na członków komisji konkursowej należy zgłaszać na Formularzu Zgłoszenia zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia i dostarczyć na adres:

 

Urząd Miejski w Jędrzejowie

ul. 11 Listopada 33a

28-300 Jędrzejów

 

w terminie do 21 lutego 2018 r do godz. 15:30 z dopiskiem: „Zgłoszenie do komisji konkursowej – w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r zadań publicznych Gminy Jędrzejów z zakresu kultury fizycznej i sportu”.

 

Zgłoszenia wysłane pocztą muszą powinna wpłynąć do Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 21 lutego 2018 r do godz. 15:30.

 

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie oraz zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marek Chudzik (marek)
Data wytworzenia:
2018-02-14
Data publikacji:
2018-02-14
Data ostatniej zmiany:
2018-02-14

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-12-13 12:30:55, zmian dokonał(a): Renata Kawiorska

WCAG 2.0 (Level AA)