Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie w rejonie ul. Jasionka, ul. Wiejskiej, ul. Pińczowskiej

Zbieranie statystyk

BURMISTRZ MIASTA
      JĘDRZEJOWA

GP.6733.31.2017                                                                           Jędrzejów, dnia 21.03.2018

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA JĘDRZEJOWA

o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017 poz. 1073, poz. 1566) zawiadamiam, że w dniu 21.03.2018 r.
została wydana decyzja Nr 9/18 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia, przewidzianego do realizacji na działkach położonych w Jędrzejowie przy ul. Pińczowskiej, ul. Wiejskiej i ul. Jasionka, oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu: 196/12, 236/8, 236/4, 235/3, 235/6, 235/5, 237/1, 249/1, 249/2, 248/2, 247/2, 246/2, 245/2, 244, 243/2, 242/2, 240/2, 237/2, 239/2, 238/2 (obr. 07), 586, 593/2, 592/2, 591/2, 590/2, 589/2, 588/2, 587/2, 587/1 (obr. 06) 154/2, 24/2, 23/2, 22/2, 23/8, 22/8, 170, 21/7, 20/2, 20/1, 19/7, 18/5, 13, 12, 14/2, 14/8, 14/3, 14/5, 14/7, 14/6, 11 (obr.08) oraz na działce położonej w miejscowości Piaski, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntu 312/9. Decyzja wydana została na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-520 Kielce, w imieniu której działa Pan Jacek Grzybowski przedstawiciel Pracowni Projektowej Jacek Grzybowski, ul. Bodzentyńska 10/104, 25-308 Kielce.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie, przy ul. 11 Listopada 33a, pokój nr 37, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek – piątek od 730 – 1530), w terminie do 04.04.2018 r.

Od niniejszej decyzji stronom służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Jędrzejowa w terminie do 18.04.2018 r.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Dorota Bąk
Informację wprowadził:
Dorota Bąk
Data wytworzenia:
2018-03-21
Data publikacji:
2018-03-21
Data ostatniej zmiany:
2018-03-21

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-04-19 10:56:54, zmian dokonał(a): Anna Stawecka

WCAG 2.0 (Level AA)