Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego w miejscowościach: Cierno-Zaszosie, Przysów, Prząsław

Zbieranie statystyk

BURMISTRZ MIASTA
      JĘDRZEJOWA

GP.6733.32.2017                                                                           Jędrzejów, dnia 23.03.2018

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA JĘDRZEJOWA

o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017 poz. 1073, poz. 1566) zawiadamiam, że w dniu 23.03.2018 r.
została wydana decyzja Nr 10/18 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie infrastruktury technicznej w zakresie budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej i kablowej, przewidzianej do realizacji na działkach w miejscowości Cierno-Zaszosie oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu: 65/4, 66/2, 67/2, 286/2, 68/2, 69/2, 70/2, 71/2, 72/2, 269/3, 269/4, 73/8, 73/9, 73/10, w miejscowości Przysów oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu: 159/2, 160/7, 160/5, 161/2, 162/3, 162/6, 163/4, w miejscowości Prząsław oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu: 400/1, 99, 101, 115, 125/4, 127/1, 163/1, 162/1, 541/1, 161/1, 160/1, 159/3, 159/4, 158/1, 157/1, 156/4, 155/1, 154/10, 154/11, 153/1, 152/1, 151/1, 150/4, 149/4, 148/4, 147/4. Decyzja wydana została na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna Al. Marsz. J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna, w imieniu której działa Pan Konrad Gruszka przedstawiciel Zakładu Usług Elektroenergetycznych „ELGÓR” ul. Rakowska 29, 28-300 Jędrzejów.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie, przy ul. 11 Listopada 33a, pokój nr 37, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek – piątek od 730 – 1530), w terminie do 06.04.2018 r.

Od niniejszej decyzji stronom służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Jędrzejowa w terminie do 20.04.2018 r.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Dorota Bąk
Informację wprowadził:
Dorota Bąk
Data wytworzenia:
2018-03-23
Data publikacji:
2018-03-23
Data ostatniej zmiany:
2018-03-23

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-04-19 10:56:54, zmian dokonał(a): Anna Stawecka

WCAG 2.0 (Level AA)