Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalajacej lokalizację inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie w rejonie Placu Tadeusza Kościuszki

Zbieranie statystyk

BURMISTRZ MIASTA
      JĘDRZEJOWA

GP.6733.1.2018                                                                           Jędrzejów, dnia 28.03.2018

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA JĘDRZEJOWA

o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017 poz. 1073, poz. 1566) zawiadamiam, że w dniu 27.03.2018 r.
została wydana decyzja Nr 9/18 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Przebudowa linii kablowej 0,4kV w m. Jędrzejów Plac Tadeusza Kościuszki ze stacji transformatorowych 15/0,4kV Jędrzejów MHD i 15/0,4kV Jędrzejów Rynek oraz przebudowa odcinków linii napowietrznej 0,4kV na kablową ze stacji 15/0,4kV Jędrzejów Rynek i 15/0,4kV Jędrzejów Targowica – etap I i etap II”, przewidzianej do realizacji na działkach położonych w Jędrzejowie w rejonie Placu Tadeusza Kościuszki, ul. Partyzantów, ul. Browarnej, ul. Strażackiej, ul. Daszyńskiego, u. 11 Listopada, ul. Kościelnej,
ul. 3 Maja, ul. Kieleckiej, ul. Pińczowskiej, ul. Bartosza Głowackiego, oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu: 458, 318, 394, 268/4, 258, 178/1, 40, 628, 232/4, 587/2, 395, 167, 387, 235/4, 235/5, 235/1, 235/7, 231, 259/31, 587/1, 393/4, 257/2. Decyzja wydana została na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna Al. Marsz. J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna, w imieniu której działa Pan Krzysztof Krupiński zam. Jędrzejów.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie, przy ul. 11 Listopada 33a, pokój nr 37, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek – piątek od 730 – 1530), w terminie do 11.04.2018 r.

Od niniejszej decyzji stronom służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Jędrzejowa w terminie do 25.04.2018 r.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Dorota Bąk
Informację wprowadził:
Dorota Bąk
Data wytworzenia:
2018-03-28
Data publikacji:
2018-03-29
Data ostatniej zmiany:
2018-03-29

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-04-19 10:56:54, zmian dokonał(a): Anna Stawecka

WCAG 2.0 (Level AA)