Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Obieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie przy ul. Dojazd

Zbieranie statystyk

BURMISTRZ MIASTA
      JĘDRZEJOWA

GP.6733.3.2018                                                                           Jędrzejów, dnia 20.04.2018

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA JĘDRZEJOWA

o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017 poz. 1073, poz. 1566) zawiadamiam, że w dniu 19.04.2018 r.
została wydana decyzja Nr 15/18 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia, przewidzianego do realizacji na działkach położonych w Jędrzejowie przy ul. Bolesława Chrobrego i ul. Dojazd, oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu: 444, 397, 443, 400, 401, 402, 403, 404, 431/27, 431/4, 405, 406, 407, 408/1, 408/2, 408/3, 409 i 410/1. Decyzja wydana została na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach,
ul. Loefflera 2, 25-520 Kielce.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie, przy ul. 11 Listopada 33a, pokój nr 37, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek – piątek od 730 – 1530), w terminie do 04.05.2018 r.

Od niniejszej decyzji stronom służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Jędrzejowa w terminie do 18.05.2018 r.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Dorota Bąk
Informację wprowadził:
Dorota Bąk
Data wytworzenia:
2018-04-20
Data publikacji:
2018-04-20
Data ostatniej zmiany:
2018-04-20

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-03-22 15:04:4, zmian dokonał(a): Dariusz Treliński

WCAG 2.0 (Level AA)