Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Mnichów oraz w miejscowości Brus

Zbieranie statystyk

BURMISTRZ MIASTA
      JĘDRZEJOWA

GP.6733.10.2018                                                                                      Jędrzejów, 2018-05-08

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA JĘDRZEJOWA

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

      Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017 poz. 1073, poz. 1566)  zawiadamiam, że na żądanie Gminy Jędrzejów z siedzibą w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 33a, 28-300 Jędrzejów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej, ujęcia wody, stacji wodociągowej, sieci energetycznej dla potrzeb zasilania stacji wodociągowej wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej towarzyszącej przedmiotowej inwestycji, przewidzianej do realizacji na terenie działek położonych w miejscowości Mnichów oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu: 980,  986, 985,  992,  991,  941/2,  1255/3,  1255/1, 1255/4,  956,  958/2,  960/2, 966/3, 966/1, 966/4, 942, 1052/2, 960/1, 961/1, 961/3, 1225, 965/4, 966/5, 954, 945 oraz na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntu 192 położonej w miejscowości Brus.

 

        Zainteresowani mogą w terminie do 7 dni od dnia doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się z aktami sprawy i wnieść ewentualne wnioski i uwagi. Przedmiotowe akta dostępne są w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 33a,  pokój Nr 37, w dniach  pracy urzędu
w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Dorota Bąk
Informację wprowadził:
Dorota Bąk
Data wytworzenia:
2018-05-08
Data publikacji:
2018-05-09
Data ostatniej zmiany:
2018-05-09

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-03-22 15:04:4, zmian dokonał(a): Dariusz Treliński

WCAG 2.0 (Level AA)