Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalajacej lokalizację inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie przy ul. Św. Barbary

Zbieranie statystyk

BURMISTRZ MIASTA
      JĘDRZEJOWA

GP.6733.6.2018                                                                           Jędrzejów, dnia 05.06.2018

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA JĘDRZEJOWA

o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017 poz. 1073, poz. 1566) zawiadamiam, że w dniu 05.06.2018 r.
została wydana decyzja Nr 17/18 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowej średniego napięcia oraz linii kablowej niskiego napięcia, przewidzianej do realizacji na działkach w położonych w Jędrzejowie przy ul. Św. Barbary, oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu: 11/1, 103, 13/1, 2. Decyzja wydana została na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie Oddział Skarżysko-Kamienna Al. Marsz. J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie, przy ul. 11 Listopada 33a, pokój nr 37, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek – piątek od 730 – 1530), w terminie do 19.06.2018 r.

Od niniejszej decyzji stronom służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Jędrzejowa w terminie do 03.07.2018 r.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Dorota Bąk
Informację wprowadził:
Dorota Bąk
Data wytworzenia:
2018-06-05
Data publikacji:
2018-06-05
Data ostatniej zmiany:
2018-06-05

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-01-23 15:16:34, zmian dokonał(a): Dariusz Treliński

WCAG 2.0 (Level AA)