Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku hali magazynowej wysokiego składowania wraz z zapleczem socjalnym dla pracowników, budowa dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych, zbiornika przeciwpożarowego wraz z przepompownią i oczyszczalnią wód opadowych przy ul. Przemysłowej 47 w Jędrzejowie”

Zbieranie statystyk

Na podstawie art. art. 9, 10 § 1, 49,  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017, poz.1257) zawiadamiam, że w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Firmy 7NT Rent Sp. z o.o ul. Przemysłowa 47, 28-300 Jędrzejów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku hali magazynowej wysokiego składowania wraz z zapleczem socjalnym dla pracowników, budowa dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych, zbiornika przeciwpożarowego wraz z przepompownią i oczyszczalnią wód opadowych przy ul. Przemysłowej 47 w Jędrzejowie” został zebrany materiał dowodowy.

 

W związku z tym informuję, że strony w terminie 14 dni od daty podania niniejszego zawiadomienia do wiadomości publicznej mogą zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami , ul. 11 Listopada 33a, pokój nr 34 w godzinach 730- 1530, z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

 

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie www.jedrzejow.eobip.pl, i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2018-07-19
Data publikacji:
2018-07-19
Data ostatniej zmiany:
2018-07-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-05-22 13:38:59, zmian dokonał(a): Anna Stawecka

WCAG 2.0 (Level AA)