Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Obwieszcze o wydanych postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie przy ul. Strażackiej, ul. Daszyńskiego

Zbieranie statystyk

BURMISTRZ MIASTA
      JĘDRZEJOWA

GP.6733.16.2018                                                                              Jędrzejów, dnia 11.09.2018

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA JĘDRZEJOWA

o wydanych postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017 poz. 1073, poz. 1566) zawiadamiam, że w sprawie inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi towarzszącymi przedmiotowej inwestycji, przewidzianej do realizacji na działkach położonych w Jędrzejowie przy ul. Feliksa Przypkowskiego, ul. Strażackiej, ul. Daszyńskiego, oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu: 386, 387, 318, Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie wydał w dniu
27.08.2018 r. postanowienie znak: UD.4370.Uzg.WZ.118.2018.

 

      W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanego postanowienia
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie, przy ul. 11 Listopada 33a, pokój nr 37,
w godzinach pracy urzędu (poniedziałek – piątek od 730 – 1530) w terminie do 25.09.2018 r.

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Dorota Bąk
Informację wprowadził:
Dorota Bąk
Data wytworzenia:
2018-09-11
Data publikacji:
2018-09-11
Data ostatniej zmiany:
2018-09-11

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-06-14 13:04:55, zmian dokonał(a): Renata Kawiorska

WCAG 2.0 (Level AA)