Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta i gminy Jędrzejów w rejonie ul. Jasionka oraz obwodnicy wschodniej miasta Jędrzejowa w ciagu drogi ekspresowej S-7

Zbieranie statystyk

 

                                                                                                                       Jędrzejów, dnia 3 października 2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta i gminy Jędrzejów w rejonie ul. Jasionka oraz obwodnicy wschodniej miasta Jędrzejowa w ciągu drogi ekspresowej S-7

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz uchwały nr XXIII/192/16 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta i gminy Jędrzejów w rejonie ul. Jasionka oraz obwodnicy wschodniej miasta Jędrzejowa w ciągu drogi ekspresowej S-7, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta i gminy Jędrzejów w rejonie ul. Jasionka oraz obwodnicy wschodniej miasta Jędrzejowa w ciągu drogi ekspresowej S-7 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 11.10.2018 r. do 12.11.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie, ul. 11 listopada 33a, 28-300 Jędrzejów pokój nr 37 w godzinach pracy urzędu.

 

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) w powiązaniu art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu powyższego projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 06.11.2018 r.  2018 r. w siedzibie Biblioteki Miejskiej w Jędrzejowie przy ul. 11 listopada 33a o godz. 1300.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu miejscowego.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Jędrzejowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.11.2018 r.

Jako wniesione na piśmie uwagi do projektu planu uznaje się również wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.):

  1. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
  2. opatrzone podpisem zaufanym.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi i wnioski do projektu w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych w zakresie ochrony środowiska jest Burmistrz Miasta Jędrzejowa. Uwagi mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej;
  2. ustnie do protokołu;
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

                                                                      

                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                          B U R M I S T R Z

                                                                                                                                                                         Miasta Jędrzejowa

                                                                                                                                                                        mgr Marcin Piszczek                                                                                                                                                                     

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Dorota Bąk (dorota)
Data wytworzenia:
2018-10-03
Data publikacji:
2018-10-03
Data ostatniej zmiany:
2018-10-03

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-06-14 13:04:55, zmian dokonał(a): Renata Kawiorska

WCAG 2.0 (Level AA)