Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalajacej lokalizację inwestycji celu publicznego w Mnichowie

Zbieranie statystyk

BURMISTRZ MIASTA
      JĘDRZEJOWA

GP.6733.23.2018                                                                           Jędrzejów, dnia 11.10.2018

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA JĘDRZEJOWA

o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017 poz. 1073, poz. 1566, z 2018 r. poz. 1496, 1544) zawiadamiam, że w dniu 09.10.2018 r. została wydana decyzja Nr 31/18 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w miejscowości Mnichów, przewidzianego do realizacji na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnym gruntu: 1228/1, 1229/1, 1254, 1226, 1225, 965/4. Decyzja wydana została na wniosek Gminy Jędrzejów z siedzibą w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 33a, 28-300 Jędrzejów.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie, przy ul. 11 Listopada 33a, pokój nr 37, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek – piątek od 730 – 1530), w terminie do 25.10.2018 r.

Od niniejszej decyzji stronom służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Jędrzejowa w terminie do 08.11.2018 r.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Dorota Bąk
Informację wprowadził:
Dorota Bąk
Data wytworzenia:
2018-10-11
Data publikacji:
2018-10-12
Data ostatniej zmiany:
2018-10-12

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-04-19 10:56:54, zmian dokonał(a): Anna Stawecka

WCAG 2.0 (Level AA)