Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego w Łączynie i w Skroniowie

Zbieranie statystyk

BURMISTRZ MIASTA
      JĘDRZEJOWA

GP.6733.32.2018                                                                             Jędrzejów  04.01.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA JĘDRZEJOWA

o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018 poz. 1945) zawiadamiam, że w dniu 03.01.2019 r. została wydana decyzja Nr 1/19 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii SN-15kV, słupa SN-15kV, stacji transformatorowej SN/nN wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi towarzyszącymi przedmiotowej inwestycji w ramach zadania „PBW przyłączenie do sieci dystrybucyjnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych PKN Orlen w miejscowości Łączyn – dz. nr 147/9, gm. Jędrzejów – RE Kielce”, przewidzianej do realizacji na działkach położonych w Łączynie, oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu: 473, 147/9 oraz na działkach położonych w Skroniowie, oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu: 829/1, 829/2. Decyzja wydana została na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie, przy ul. 11 Listopada 33a, pokój nr 37, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek – piątek od 730 – 1530), w terminie do 18.01.2019 r.

Od niniejszej decyzji stronom służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Jędrzejowa w terminie do 01.02.2019 r.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Dorota Bąk
Informację wprowadził:
Dorota Bąk
Data wytworzenia:
2019-01-04
Data publikacji:
2019-01-04
Data ostatniej zmiany:
2019-01-04

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-06-14 13:04:55, zmian dokonał(a): Renata Kawiorska

WCAG 2.0 (Level AA)