Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jędrzejów

Zbieranie statystyk

                                                               

                                                                                                                                     Jędrzejów, 09.01.2019 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA JĘDRZEJOWA

o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jędrzejów.

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), oraz art. 39 ust. 1, art. 40 art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Jędrzejowie:

  • Uchwały Nr XLI/392/17 z dnia 21 grudnia 2017 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jędrzejów, obszarów w rejonie ul. Słowiańskiej, Armii Krajowej, Adolfa Dygasińskiego,
  • Uchwały nr L/461/18 z dnia 28 września 2018 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jędrzejów.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych zmian Studium oraz wnioski
w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 33a, 28-300 Jędrzejów, w terminie do dnia 06.02.2019 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione w postaci elektronicznej:

  1. opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.) lub
  2. opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy
    z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.) lub
  3. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.).

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Jędrzejowa.

 

                                                                                                            z upoważnienia Burmistrza

                                                                                                               SEKRETARZ GMINY

                                                                                                              mgr Renata Kawiorska                                                   

                       

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Dorota Bąk (dorota)
Data wytworzenia:
2019-01-09
Data publikacji:
2019-01-09
Data ostatniej zmiany:
2019-01-09

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-07-15 15:06:27, zmian dokonał(a): Wojciech Abramowicz

WCAG 2.0 (Level AA)