Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Jędrzejowa w rejonie ul. Armii Krajowej i ul. Władysława Stanisława Reymonta, o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jędrzejów-Południe" oraz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jędrzejowa, terenu przy ul. Adolfa Dygasińskiego

Zbieranie statystyk

                                                                                                                                     Jędrzejów, dnia 09.01.2019 r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA JĘDRZEJOWA

 • o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Jędrzejów w rejonie ul. Armii Krajowej i ul. Władysława Stanisława Reymonta
 • o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jędrzejów-Południe”
 • o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jędrzejowa, terenu w rejonie ul. Adolfa Dygasińskiego

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ) oraz art. 39 i art. 54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miejską w Jędrzejowie:

 • Uchwały Nr XLVI/438/18 z dnia 22 czerwca 2018 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jędrzejów w rejonie ul. Armii Krajowej
  i ul. Władysława Stanisława Reymonta,
 • Uchwały Nr XLVI/439/18 z dnia 22 czerwca 2018 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jędrzejów-Południe”,
 • Uchwały nr XLVI/440/18 z dnia 22 czerwca 2018 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jędrzejowa, terenu w rejonie
  ul. Adolfa Dygasińskiego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów oraz wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 33a,
28-300 Jędrzejów, w terminie do dnia 06.02.2019 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione w postaci elektronicznej:

 1. opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.) lub
 2. opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.) lub
 3. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
  o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.).

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Jędrzejowa.

 

 

                                                                                                                      z upoważnienia Burmistrza

                                                                                                                           SEKRETARZ GMINY

                                                                                                                         mgr Renata Kawiorska                                                  

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Dorota Bąk (dorota)
Data wytworzenia:
2019-01-09
Data publikacji:
2019-01-09
Data ostatniej zmiany:
2019-01-09

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-06-14 13:04:55, zmian dokonał(a): Renata Kawiorska

WCAG 2.0 (Level AA)