Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przywrócenia historycznego charakteru XIII-wiecznego zabytkowego Rynku jędrzejowskiego jako przestrzeni integracji społeczności lokalnych w miejsce obecnego ronda komunikacyjnego (Przebudowa Rynku w Jędrzejowie)

Ikona statystyk

Jędrzejów: Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno -

architektonicznej przywrócenia historycznego charakteru XIII -

wiecznego zabytkowego Rynku jędrzejowskiego jako przestrzeni

integracji społeczności lokalnych w miejsce obecnego ronda

komunikacyjnego (Przebudowa Rynku w Jędrzejowie)

Numer ogłoszenia: 76919 - 2015; data zamieszczenia: 27.05.2015

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jędrzejów, ul. 11 Listopada 33a, 28-300 Jędrzejów, woj. świętokrzyskie,

tel. 41 3861010, faks 41 3861267.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.umjedrzejow.pl , www.jedrzejow.eobip.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Konkurs na opracowanie koncepcji

urbanistyczno - architektonicznej przywrócenia historycznego charakteru XIII - wiecznego zabytkowego Rynku jędrzejowskiego jako przestrzeni integracji społeczności lokalnych w miejsce obecnego ronda komunikacyjnego (Przebudowa Rynku w Jędrzejowie).

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: Przedmiotem konkursu są twórcze prace projektowe

obejmujące opracowanie szczegółowej koncepcji urbanistyczno - architektonicznej przebudowy rynku w Jędrzejowie - Przywrócenie historycznego charakteru XIII-wiecznego zabytkowego Rynku

jędrzejowskiego jako przestrzeni integracji społeczności lokalnych w miejsce obecnego ronda komunikacyjnego (Przebudowa Rynku w Jędrzejowie).

II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU

Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: 1. Uczestnikami konkursu mogą być

osoby fizyczne, posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności

architektonicznej bez ograniczeń, będące członkami Izby Architektów RP oraz podmioty, które będą

dysponowały osobą (osobami) posiadającymi takie uprawnienia. 2. Uprawnionymi, o których mowa w

powyższym ust. 1 są osoby: a) posiadające uprawnienia o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 1409 oraz konkursie 2014 r. poz.

768), b) posiadające uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez

ograniczeń uzyskane przed dniem wejścia w życie ww. ustawy Prawo budowlane. 3. Za równoważne

do posiadania uprawnień, o których mowa w powyższym ust. 2 uznaje się nabycie, w krajach Unii

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach członkowskich Europejskiego

Porozumienia konkursie Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy konkursie Europejskim Obszarze

Gospodarczym, kwalifikacji zawodowych do wykonywania działalności w budownictwie,

równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium

Rzeczpospolitej Polskiej w dziedzinie architektury, odpowiadające wymaganiom określonym w

powyższym ust. 2 w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji konkursie uznaniu kwalifikacji

zawodowych w trybie Ustawy konkursie dnia 18 marca 2008 r. konkursie zasadach uznawania

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. konkursie. Nr

63, poz. 394 z późniejszymi zmianami). 4. Uczestnicy konkursu muszą spełniać wymagania określone

w art. 22 i nie podlegać wykluczeniu w konkursie, oraz ubiegania się w konkursie o udzielenie

zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2013 r.

poz. 907, z późniejszymi zmianami) oraz odpowiadać warunkom regulaminu konkursu. 5. Uczestnicy

konkursu mogą wspólnie brać udział w konkursie. Przepisy dotyczące uczestnika konkursu stosuje się

odpowiednio do uczestników konkursu biorących wspólnie udział w konkursie. Uczestnicy

występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w

konkursie. 6. Uczestnikami konkursu nie mogą być: - członkowie sądu konkursowego, - osoby biorące

udział w opracowaniu warunków konkursu, - osoby biorące udział w organizowaniu i rozstrzyganiu

konkursu, w tym sekretarz organizacyjny konkursu, - osoby wykonujące czynności związane

konkursie przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu, konkursie także będące konkursie takimi

osobami w związku określonym w art. 17 ust. 1 pkt 2), pkt3), pkt 4 ustawy Prawo zamówień

publicznych, - osoby wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych. 7.

Złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie oznacza, że Uczestnik akceptuje bez

zastrzeżeń Regulamin Konkursu, spełnia warunki w nim określone oraz zobowiązuje się, że jeśli

złożona przez niego praca konkursowa, w wyniku rozstrzygnięcia Konkursu zostanie przez Sąd

Konkursowy i Zamawiającego uznana za najlepszą i wybrana do dalszego opracowania, przystąpi do

negocjacji z Zamawiającym w sprawie szczegółowego opracowania projektu inwestycji. Opracowanie

będzie obejmowało wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy, umożliwiający uzyskanie

pozwolenia na budowę a jego ostateczny zakres i terminy zostaną sprecyzowane po rozstrzygnięciu

konkursu. 8. Uczestnik konkursu może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w

konkursie. 9. Uczestnik konkursu, który złoży więcej niż jeden wniosek zostanie wykluczony z

konkursu. Za złożenie Wniosku uważa się również dokonanie takiej czynności wspólnie z innym

czestnikiem konkursu. 10. Prace konkursowe mogą złożyć wyłącznie Uczestnicy konkursu

zaproszeni przez Organizatora konkurs do złożenia prac konkursowych. 11. Uczestnik konkursu może

złożyć tylko jedną pracę konkursową. 12. Uczestnik konkursu, który złoży więcej niż jedną pracę

konkursową. zostanie wykluczony z konkursu. Za złożenie pracy konkursowej uważa się również

dokonanie takiej czynności wspólnie z innym Uczestnikiem konkursu. 13. Uczestnik konkursu może

ustanowić pełnomocnika (osoby upoważnione do reprezentowania Uczestnika) upoważnionego do

złożenia w jego imieniu Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz oświadczeń i

dokumentów wymaganych postanowieniami Regulaminu. Uczestnicy występujący wspólnie są

zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w Konkursie. 14. Osobą uprawnioną do

reprezentowania Uczestnika jest osoba upoważniona do składania oświadczeń woli w jego imieniu,

zgodnie z zasadą reprezentacji do składania oświadczeń woli w imieniu osoby prawnej lub jednostki

organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej będącej Uczestnikiem Konkursu..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

1. Trafność zaproponowanych rozwiązań przestrzennych realizujących założenia programowe - 50

2. Funkcjonalność proponowanych rozwiązań - 35

3. Ekonomia rozwiązań technicznych, materiałowych oraz związane z tym koszty realizacji inwestycji

oraz koszty eksploatacyjne - 15

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:

Dostępny do dnia: 30.09.2015, godzina 20:00.

Miejsce: Urząd Miejski w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 33a, 28-300 Jędrzejów pok. 39,

www.jedrzejow.eobip.pl Siedziba Sądu Konkursowego SARP Kielce, ul. Silniczna 15/4, 25-515 Kielce

kielce.sarp.org.pl.

IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

Data: 26.06.2015, godzina 14:00.

Miejsce: Siedziba Sądu Konkursowego SARP Kielce, ul. Silniczna 15/4, 25-515 Kielce.

IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:

Termin: 30.09.2015 r., godz. 20:00.

Miejsce: Siedziba Sądu Konkursowego SARP Kielce, ul. Silniczna 15/4, 25-515 Kielce.

IV.3) NAGRODY

Rodzaj i wysokość nagród: I Nagroda - 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych

00/100), zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki do wykonania szczegółowego

opracowania pracy konkursowej, polegającego na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowo

- kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego objętego konkursem. II Nagroda - 15 000,00 zł (słownie:

piętnaście tysięcy złotych 00/100). Wyróżnienie - 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych

00/100). Podane powyżej kwoty nagród i wyróżnień pieniężnych są kwotami brutto. Podlegać one

będą opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami..

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marek Boryś (marekb)
Data wytworzenia:
2015-05-27
Data publikacji:
2015-05-27
Data ostatniej zmiany:
2015-10-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-10-03 11:47:04, zmian dokonał(a): Jacek Mróz

WCAG 2.0 (Level AA)