Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Kontrola Zewnętrzna przeprowadzona w Wydziale Finansowym w latach 2003-2006

Zbieranie statystyk

 

 

 

Kontrola Zewnętrzna przeprowadzona w Wydziale Finansowym

w latach  2003 – 2006

I.                   Wydział Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego:

 

1. 9 – 10 stycznia 2003 

           

           Przedmiot kontroli:

- wykorzystanie dotacji celowych przyznanych na realizację zadań bieżących z        zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2002 r.

- nie stwierdzono nieprawidłowości.

2. 12 – 13 lipiec 2004

 

            Przedmiot kontroli:

- wykorzystanie  dotacji celowych przyznanych Gminie na realizację zadań własnych z   zakresu administracji rządowej w 2003 roku w I kwartale 2004 oraz terminowość odprowadzania dochodów budżetowych.

 

- nie stwierdzono nieprawidłowości.

 

3. 10 – 14    luty 2006

 

Przedmiot kontroli:

- wykorzystanie dotacji celowych z budżetu państwa przekazanych Miastu i Gminie Jędrzejów w 2005 na realizację zadań własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz związanych z nimi dochodów stanowiących dochody skarbu państwa.

 

Zalecenia:

 

- terminowo odprowadzać należności Skarbu Państwa związane z pobieraniem opłat za specjalne usługi opiekuńcze

 

Sposób realizacji

 

- dochody Skarbu Państwa będą terminowo przekazywane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.               Urząd Kontroli Skarbowej

  1. 4 – 10 luty 2004 

 

Przedmiot kontroli:

- celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej otrzymanymi w ramach programu SAPARD w zakresie zaliczenia podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowany za okres od 1 stycznia 2003 do 30 września 2004

 

Zalecenia:

- dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego do Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie celem nadania Gminie Jędrzejów numeru identyfikacyjnego  NIP

 

 

Sposoby realizacji:

- zgłoszono do Urzędu Skarbowego wniosek o nadanie numeru NIP

- NIP został nadany.

 

 

III.           Regionalna Izba Obrachunkowa

 

  1. od 14 stycznia do 14 marca 2003. 

 

- Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy za rok 2002.

 

Zalecenia:

- uporządkować stan prawny władania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy przez wszystkie jednostki organizacyjne powiązanych z budżetem , poprzez wydanie stosownych decyzji oraz egzekwowanie należnych z tego tytułu opłat

- windykację należności podatkowych prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami w sposób skuteczny i na bieżąco nie dopuszczając do przedawnień egzekucyjnych należności podatkowych

- odpisy na ZFŚS naliczać w sposób prawidłowy zgodnie z przepisami o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, równowartość należnego odpisu na ZFŚS przelać na rachunek bankowy funduszu w terminie do 30 września każdego roku kalendarzowego, z tym że do 31 maja danego roku co najmniej 75% równowartości odpisu rocznego dokonać korekty odpisu na ZFŚS za 2002r w księgach rachunkowych 2003

- udzielając zamówień na roboty budowlane przekazywać Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji informacje cenowa z postępowania oraz kopię oferty najkorzystniejszej

- umowy powodujące zaciąganie zobowiązań pieniężnych przedkładać Skarbnikowi Miasta i Gminy celem kontrasygnaty.

- przyjęto do realizacji

  1. od 17 – 21 marca 2003

 

przedmiot kontroli:

- doraźna kontrola w zakresie dotyczącym dzierżawy i sprzedaży nieruchomości wraz z budynkami  pn. „ RELAX” w Jędrzejowie.

Zalecenia:

- w wykazach nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę zawierać informacje określone art.35 ustawy z dnia 25 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami

- dzierżawców nieruchomości oddawanej na okres powyżej 3 lat dokonywać na zasadach określonych szczegółowo uchwałą RM

- wszelkich zmian postanowień umownych dokonywać wyłącznie w formie pisemnego aneksu

- określać odrębnie należny gminie dochód w postaci miesięcznego czynszu i odrębnie należny podatek VAT dokumentacji przetargowej oraz w zawieranych umowach na okoliczność dzierżawy

- ustalić należny Gminie czynsz dzierżawny za cały okres objęty umowa dzierżawy

- wyegzekwować od dzierżawcy należne Gminie odsetki ustawowe od nieterminowo dokonywanych opłat miesięcznego czynszu dzierżawnego

 

Przyjęto do realizacji

 

  1. od 26 września do 6 października 2003

 

przedmiot kontroli:

- kontrola doraźna w zakresie podatku od środków transportowych w 2003 roku

 

Zalecenia:

- wezwać podatników ( PKS SA w Jędrzejowie i PPT – Kielce ) do złożenia skorygowanych deklaracji na podatek od środków transportowych dokonywać weryfikacji danych zawartych w złożonych przez podatników deklaracjach na podatek od środków transportowych

- zaniechać dokonywania rozliczeń należności z tytułu podatku od środków transportowych w formie ich potrącania z kwotami miesięcznych dopłat dla PKS w Jędrzejowie stanowiących udzieloną Przedsiębiorstwu dotację

- ewidencje księgową dotycząca podatku od środków transportowych zaprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przyjęto do realizacji

 

  1. od 29 marca do 1 kwietnia 2005

 

przedmiot kontroli:

-kontrola doraźna w zakresie wydatków rzeczowych związanych z obsługa Rady Miejskiej w Jędrzejowie za okres IV kwartału 2004 roku i I kwartału 2005 roku

 

Zalecenia:

- poszczególnych rodzajów wydatków dokonywać w sytuacji gdy dopuszczają to przepisy prawa, wystąpić do radnych o dobrowolny zwrot kwoty 1700 zł . W przypadku odmowy należność wyegzekwować od osób odpowiedzialnych za powstanie nieprawidłowości

- przestrzegać merytorycznego potwierdzania operacji gospodarczych na dowodach księgowych przez upoważnione osoby wskazane w obowiązującej w UM instrukcji sporządzania i obiegu dowodów księgowych oraz zatwierdzania do wypłaty jedynie dowodów prawidłowo sporządzonych

- przestrzegać terminów rozliczania udzielonych zaliczek oraz zakazu udzielania kolejnych zaliczek bez uprzedniego rozliczenia udzielonych wcześniej.

 

Przyjęto do realizacji.

IV.            Zakład Ubezpieczeń Społecznych

     przedmiot kontroli:

- zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

- prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest zakład.

- ustalenie uprawnień do zasiłków z ubezpieczenia społecznego, z budżetu państwa, świadczeń rodzinnych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu

- prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe oraz ustalanie kapitału początkowego

- Prawidłowość wystawianie zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

 

-nie stwierdzono nieprawidłowości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
T. Wydrych
Informację wprowadził:
T. Wydrych
Data wytworzenia:
2006-07-07
Data publikacji:
2006-07-07
Data ostatniej zmiany:
2007-02-28

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-27 14:41:24, zmian dokonał(a): Dorota Bąk

WCAG 2.0 (Level AA)