Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Kontrola Zewnętrzna przeprowadzona w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Gruntami w latach 2003 -2006

Zbieranie statystyk

Kontrola Zewnętrzna przeprowadzona w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Gruntami w latach 2003 -2006

                                           Najwyższa Izba Kontroli

Data kontroli: od 30 marca 2005 roku do 18 maja 2005 roku.

Przedmiot kontroli:

- gospodarowanie nieruchomościami gminnymi i realizowanie dochodów z majątku
w latach 2002 – 2005 (I kwartał).

Zalecenia:

-     prowadzenie ewidencji nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości;

-     sporządzanie planów wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych.

-     spowodowanie wyeliminowania niezgodności zapisów ewidencji gruntów i budynków z odpowiednimi umowami i decyzjami dotyczącymi udostępniania nieruchomości gminnych i utrzymywanie ewidencji w stanie aktualności;

-     bezzwłoczne kierowanie do dłużników wezwań do zapłaty, w przypadku opóźnień
w uiszczaniu opłat z tytułu korzystania z nieruchomości gminnych;

-     wyeliminowanie przypadku udzielania bonifikat w opłatach rocznych
z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych, w sposób sprzeczny
z dyspozycją art. 74 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami;

-     korzystanie w daleko większym zakresie z uprawnień do aktualizowania
z urzędu stawek opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania,
w przypadku wzrostu wartości nieruchomości;

-     uregulowanie stanu prawnego nieruchomości wykazywanych w informacjach o stanie mienia komunalnego, jako będących we władaniu gminy;

-     wyeliminowanie nieprawidłowości polegających na niezgodnym z klasyfikacją budżetową kwalifikowaniu i księgowaniu wpływów uzyskiwanych z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;

-     bieżące naliczanie odsetek ustawowych w przypadku nieterminowego wnoszenia opłat przez użytkowników wieczystych nieruchomości;

-     terminowe przekazywanie do RIO w Kielcach informacji o stanie mienia komunalnego, zawierających dane przewidziane art. 120 ustawy o finansach publicznych;

-      naliczenie i wyegzekwowanie odsetek ustawowych od Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji za nieterminowe uregulowanie należności za 2003 rok z tytułu trwałego zarządu;

-     wyegzekwowanie zaległości z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminnych na łączną kwotę 15.917,14 zł.

Przyjęto do realizacji.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Chudzik
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2007-03-01
Data ostatniej zmiany:
2007-03-01

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-27 14:41:24, zmian dokonał(a): Dorota Bąk

WCAG 2.0 (Level AA)