Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

XXXVI sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie

Ikona statystyk

BRM. 0002.36.2017                                                                                                                      Jędrzejów, 12 czerwca 2017 r.

 

 

 

 

 

 

          Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 czerwca 2017 roku (czwartek), o godz. 10.00 w sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury w Jędrzejowie, Al. J. Piłsudskiego 3, odbędzie się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

Porządek obrad:

1.       Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 31 marca 2017 roku.

4.       Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.

5.       Informacja o realizacji uchwał podjętych na sesjach Rady Miejskiej w Jędrzejowie nadzwyczajnej 13 marca  2017 roku i zwyczajnej 31 marca 2017 roku.

6.       Uchwała w spawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jędrzejów za 2016 rok.

7.       Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa za  2016 rok.

8.       Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2017 rok.

9.       Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2017-2028.

10.   Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na inwestycje początkowe.

11.   Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi.

12.   Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi.

13.   Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej ustalenia wysokości diet dla radnych z tytułu wykonywania mandatu.

14.   Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu do Spółki „Wodociągi Jędrzejowskie” Sp. z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie.

15.   Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2017-2020 będących w posiadaniu „Wodociągów Jędrzejowskich” Sp. z o. o. z siedzibą w Jędrzejowie.

16.   Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia między jednostkami samorządowymi Powiatu Jędrzejowskiego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Powiatowej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.

17.   Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jędrzejów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

18.   Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia Gminy Jędrzejów do Stowarzyszenia „Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania”.

19.   Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej.

20.   Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów.

21.   Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości komunalnej na okres dłuższy niż trzy lata.

22.   Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości komunalnych na okres 10 lat.

23.   Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością drogi koniecznej nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Jędrzejów.

24.   Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością przesyłu.

25.   Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością przesyłu.

26.   Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością przesyłu.

27.   Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością przesyłu.

28.   Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością przesyłu.

29.   Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu.

30.   Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy
w Jędrzejowie za 2016 rok.

31.   Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2016.

32.   Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Jędrzejów za rok 2016.

33.   Sprawozdanie z realizacji uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie Nr XVIII/117/07  z dnia 18 października 2007r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości Gminy Jędrzejów oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, za okres od 1.10.2016r. do 31.03.2017r.

34.   Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Jędrzejów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016.

35.   Zapytania i interpelacje radnych.

36.   Odpowiedzi na interpelacje.

37.   Sprawy różne.

38.   Zamknięcie obrad.

 

 

Zawiadomienie niniejsze jest jednocześnie wystąpieniem do kierownictwa zakładu pracy o udzielenie zwolnienia do pracy w Radzie. Podstawa prawna: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2016 poz.446, poz.1579, poz.1948, Dz.U. z 2017 poz. 730, poz.935/.      

  

 

 

                                                                                                                              Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                                                                         w Jędrzejowie

           

                                                                                                                                      mgr Maria Barańska

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2017-06-14
Data publikacji:
2017-06-14
Data ostatniej zmiany:
2018-11-16

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-12-08 11:36:32, zmian dokonał(a): Renata Kawiorska

WCAG 2.0 (Level AA)