Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

XL sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie- 24 listopada 2017r.

Ikona statystyk

BRM.0002.40.2017                                                                                                                         Jędrzejów, 9 listopada 2017r.

 

 

 

 

 

          Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 24 listopada 2017 roku ( piątek ), o godz. 9.00 w sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury w Jędrzejowie, Al. J. Piłsudskiego 3, odbędzie się XL sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

Porządek obrad:

1.       Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 20 października 2017 roku.

4.       Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.

5.       Informacja o realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie 20 października 2017 roku.

6.       Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2017 rok.

7.       Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

8.       Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2018.

9.       Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla ”Wodociągi Jędrzejowskie” Sp. z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie  na terenie Miasta i Gminy Jędrzejów.

10.   Uchwała w sprawie przyznania dopłat w spółkach prawa handlowego do taryf dla  zbiorowego odprowadzania ścieków.

11.   Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłat za składowanie odpadów na „Składowisku Odpadów Komunalnych w Potoku Małym”.

12.   Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu do Spółki „Wodociągi Jędrzejowskie” Sp. z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie.

13.   Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i  wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

14.   Uchwała w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Jędrzejów w 2017 roku.

15.   Uchwała w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

16.   Uchwała w sprawie: wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

17.   Uchwała w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej dokonania oceny złożonej skargi.

18.   Uchwała w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Jędrzejów  z organizacjami  pozarządowymi oraz innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018-2022”.

19.   Uchwała w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie.

20.   Uchwała w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie.

21.   Uchwała w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale w sprawie powołania Zespołu Placówek Oświatowych w Prząsławiu.

22.   Uchwała w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale w sprawie powołania Zespołu Placówek Oświatowych w Skroniowie.

23.   Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jędrzejowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr. 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jędrzejowie.

24.   Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Jędrzejowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr. 3 im. Władysława Broniewskiego w Jędrzejowie.

25.   Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Jędrzejowie   w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 w Jędrzejowie.

26.   Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Gimnazjum nr 1  w Jędrzejowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 w Jędrzejowie.

27.   Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Jasionnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Jasionnie. 

28.   Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Łysakowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Łysakowie. 

29.   Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Mnichowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Mnichowie. 

30.   Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Piaskach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Piaskach. 

31.   Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Podchojnach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Podchojnach. 

32.   Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Potoku Wielkim w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Potoku Wielkim. 

33.   Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Rakowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Rakowie. 

34.   Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnej.

35.   Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany udziału w nieruchomościach.

36.   Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością przesyłu.

37.   Informacja o funkcjonowaniu szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2016/2017.

38.   Zapytania i interpelacje radnych.

39.   Odpowiedzi na interpelacje.

40.   Sprawy różne.

41.   Zamknięcie obrad.

 

Zawiadomienie niniejsze jest jednocześnie wystąpieniem do kierownictwa zakładu pracy o udzielenie zwolnienia do pracy w Radzie. Podstawa prawna: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. 2017 poz.1875/.

 

                                                                                                                                                        Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                                                                                                     w Jędrzejowie

           

                                                                                                                                                                mgr Maria Barańska

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2017-11-09
Data publikacji:
2017-11-09
Data ostatniej zmiany:
2018-11-16

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-12-08 11:36:32, zmian dokonał(a): Renata Kawiorska

WCAG 2.0 (Level AA)