Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

XLII sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie- 26 stycznia 2018r.

Ikona statystyk

BRM.0002.42.2018                                                                                                                              Jędrzejów, 10 stycznia 2018r.

 

 

 

          Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26 stycznia 2018 roku ( piątek ), o godz. 9.00 w sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury w Jędrzejowie, Al. J. Piłsudskiego 3, odbędzie się XLII sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

Porządek obrad:

1.       Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 21 grudnia 2017 roku.

4.       Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.

5.       Informacja o realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie 21 grudnia 2017 roku.

6.       Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2018 – 2028.

7.       Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2018 rok:

a)       odczytanie  projektu uchwały budżetowej,

b)      zapoznanie z wnioskami z poszczególnych komisji,

c)       odczytanie opinii o tych wnioskach Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego,

d)      odczytanie opinii RIO w Kielcach o projekcie budżetu,

e)       dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich głosowanie,

f)       głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

8.       Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.

9.       Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu do Spółki „Wodociągi Jędrzejowskie” Sp. z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie.

10.   Uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jędrzejów oraz ustalenia trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

11.   Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Jędrzejowie na 2018 rok.

12.   Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnej.

13.   Informacja z realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Jędrzejów na lata 2014-2032” za 2017r.

14.   Informacja o zawarciu umowy najmu ze względu na wyjątkowo trudną sytuację.

15.   Zapytania i interpelacje radnych.

16.   Odpowiedzi na interpelacje.

17.   Sprawy różne.

18.   Zamknięcie obrad.

         

                                                                                 

 

                                                                                                                            Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                                                                        w Jędrzejowie

           

                                                                                                                                  mgr Maria Barańska

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2018-01-11
Data publikacji:
2018-01-11
Data ostatniej zmiany:
2018-11-16

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-12-08 11:36:32, zmian dokonał(a): Renata Kawiorska

WCAG 2.0 (Level AA)