Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

L sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie - 28 września 2018 roku

Ikona statystyk

BRM.0002.50.2018                                                                                                            Jędrzejów, 10 września 2018r.

 

 

 

          Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28 września 2018 roku ( piątek ) o godz. 10.00 w sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury w Jędrzejowie, Al. J. Piłsudskiego 3, odbędzie się L sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

Porządek obrad:

1.       Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Wystąpienie na temat procesu tworzenia wojsk obrony terytorialnej i zasady służby w jednostkach WOT.

4.       Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie: XLV nadzwyczajnej z dnia 6 czerwca 2018r., XLVI z dnia 22 czerwca 2018r., XLVII nadzwyczajnej  z dnia 29 czerwca 2018r., XLVIII nadzwyczajnej z dnia 2 sierpnia 2018r., XLIX nadzwyczajnej z dnia 7 września 2018r.

5.       Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.

6.       Informacja o realizacji uchwał podjętych na sesjach Rady Miejskiej w Jędrzejowie: nadzwyczajnej 6 czerwca 2018 roku, zwyczajnej 22 czerwca 2018 roku, nadzwyczajnej 29 czerwca, 2 sierpnia 2018 roku.

7.       Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jędrzejów.

8.       Uchwała w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

9.       Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 rok.

10.   Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2018-2028.

11.   Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.

12.   Uchwała w sprawie zasad udzielania „Stypendium Burmistrza Miasta Jędrzejowa”.

13.   Uchwała w sprawie podjęcia apelu dotyczącego zmiany treści załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

14.   Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

15.   Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jędrzejów.

16.   Uchwała w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Jędrzejów.

17.   Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Jędrzejów w 2018 roku.

18.   Uchwała w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków na terenie Gminy Jędrzejów w miejscowości Jędrzejów.

19.   Uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem  lub zarządzającym jest Gmina Jędrzejów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

20.   Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad zbywania lokali  mieszkalnych  stanowiących własność Gminy Jędrzejów.

21.   Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu komunalnego.

22.   Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości komunalnej na rzecz jej użytkownika wieczystego.

23.   Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością przesyłu.

24.   Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością przesyłu.

25.   Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnych służebnością przesyłu.

26.   Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu.

27.   Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.

28.   Sprawozdanie z realizacji uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie Nr XVIII/117/07 z dnia 18 października 2007r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości Gminy Jędrzejów oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, za okres od 01.04.2018r. do 31.08.2018r.

29.   Informacja z wykonania budżetu miasta i gminy Jędrzejów za I półrocze 2018 roku.

30.   Zapytania i interpelacje radnych.

31.   Odpowiedzi na interpelacje.

32.   Sprawy różne.

33.   Zamknięcie obrad.

 

Zawiadomienie niniejsze jest jednocześnie wystąpieniem do kierownictwa zakładu pracy o udzielenie zwolnienia do pracy w Radzie. Podstawa prawna: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U.2018 poz.994, poz.1000, poz.1349, poz. 1432 /.            

                                                                                 

 

                                                                                                                                          Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                                                                                     w Jędrzejowie

           

                                                                                                                                                 mgr Maria Barańska

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2018-09-13
Data publikacji:
2018-09-13
Data ostatniej zmiany:
2018-11-16

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-12-08 11:36:32, zmian dokonał(a): Renata Kawiorska

WCAG 2.0 (Level AA)