Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

II sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie - 6 grudnia 2018r.

Zbieranie statystyk

 

BRM.0002.2.2018                                                                                                  Jędrzejów, 28 listopada 2018r.

 

 

 

 

          Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 6 grudnia 2018 roku ( czwartek ) o godz. 10.00 w sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury w Jędrzejowie, Al. J. Piłsudskiego 3, odbędzie się  II sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

Porządek obrad:

1.       Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 22 listopada 2018r.

4.       Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.

5.       Informacja o realizacji uchwał podjętych na sesjach Rady Miejskiej w Jędrzejowie: zwyczajnej 19 października 2018 roku, nadzwyczajnej 14 listopada 2018 roku. 

6.       Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Jędrzejowa.

7.       Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 rok.

8.       Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

9.       Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego  w roku 2019.

10.   Uchwała w sprawie przyznania dopłat w spółkach prawa handlowego do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków.

11.   Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłat za składowanie odpadów na „Składowisku Odpadów Komunalnych w Potoku Małym”.

12.   Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości komunalnych.

13.   Uchwała w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

14.   Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

15.   Uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  w Jędrzejowie.

16.   Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

17.   Uchwała w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej  Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

18.   Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

19.   Uchwała w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego Komisji Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

20.   Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

21.   Uchwała w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

22.   Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

23.   Uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

24.   Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

25.   Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych przez: sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Miasta Jędrzejowa.

26.   Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

27.   Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.

28.   Sprawy różne.

29.   Zamknięcie obrad.

 

Zawiadomienie niniejsze jest jednocześnie wystąpieniem do kierownictwa zakładu pracy o udzielenie zwolnienia do pracy w Radzie. Podstawa prawna: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U.2018 poz.994, poz.1000, poz.1349, poz. 1432 /.            

                                                                                 

 

  Przewodnicząca Rady Miejskiej

              w Jędrzejowie

           

        mgr Maria Barańska

 

Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej -  jedrzejow.eobip.pl i na stronie internetowej gminy www.umjedrzejow.pl

 

Podstawa prawna: 

  • ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 994),
  • ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1764),
  • ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 650),
  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Karolina Iwańska
Informację wprowadził:
Karolina Iwańska
Data wytworzenia:
2018-11-28
Data publikacji:
2018-11-28
Data ostatniej zmiany:
2018-12-04

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-09-20 13:36:26, zmian dokonał(a): Beata Pisarek

WCAG 2.0 (Level AA)