Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

III sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie- 20 grudnia 2018r.

Zbieranie statystyk

 

BRM.0002.3.2018                                                                                                                    Jędrzejów, 11 grudnia 2018r.

 

 

 

 

          Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 20 grudnia 2018 roku ( czwartek ) o godz. 10.00 w sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury w Jędrzejowie, Al. J. Piłsudskiego 3, odbędzie się III sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

Porządek obrad:

1.       Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 6 grudnia 2018r.

4.       Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.

5.       Informacja o realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie 22 listopada 2018 roku.

6.       Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 rok.

7.       Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2018-2028.

8.       Uchwała w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018, oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków.

9.     Uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

10.   Uchwała w sprawie uchwalenia statutów dla sołectw położonych na terenie gminy Jędrzejów.

11.   Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jędrzejów na lata 2019-2021.

12.   Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Jędrzejowie na 2019 rok.

13.   Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu komunalnego.

14.   Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.

15.   Sprawy różne.

16.   Zamknięcie obrad.

 

Zawiadomienie niniejsze jest jednocześnie wystąpieniem do kierownictwa zakładu pracy o udzielenie zwolnienia do pracy w Radzie. Podstawa prawna: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U.2018 poz.994, poz.1000, poz.1349, poz. 1432 /.            

                                                                                 

 

                                                                                                                              Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                             w Jędrzejowie

           

                                                                                                                                       mgr inż. Robert Kruk

 

Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej -  jedrzejow.eobip.pl i na stronie internetowej gminy www.umjedrzejow.pl

 

Podstawa prawna: 

  • ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 994),
  • ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1764),
  • ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 650),
  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Iwańska (brm)
Data wytworzenia:
2018-12-12
Data publikacji:
2018-12-12
Data ostatniej zmiany:
2019-01-15

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-09-20 13:36:26, zmian dokonał(a): Beata Pisarek

WCAG 2.0 (Level AA)