Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

V sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie - 29 stycznia 2019r.

Zbieranie statystyk

BRM.0002.5.2019                                                                                                                      Jędrzejów, 10 stycznia 2019r.

 

          Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 stycznia 2019 roku (wtorek) o godz. 10.00 w sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury w Jędrzejowie, Al. J. Piłsudskiego 3, odbędzie się V sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

Porządek obrad:

1.       Otwarcie sesji.

2.       Złożenie ślubowania przez Pawła Kowalskiego w związku z obsadzeniem mandatu radnego Rady Miejskiej w Jędrzejowie w okręgu wyborczym nr 2.

3.       Stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.

4.       Przyjęcie porządku obrad.

5.       Przyjęcie protokołów z III sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 20 grudnia 2018r. oraz IV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 grudnia 2018r.

6.       Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.

7.       Informacja o realizacji uchwał podjętych na sesjach Rady Miejskiej w Jędrzejowie: zwyczajnej 6 grudnia, 20 grudnia 2018 roku, nadzwyczajnej 28 grudnia 2018 roku.                          

8.       Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2019 – 2029.

9.       Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2019 rok:

a)       odczytanie  projektu uchwały budżetowej,

b)      zapoznanie z wnioskami z poszczególnych komisji,

c)       odczytanie opinii o tych wnioskach Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego,

d)      odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o projekcie budżetu,

e)       dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich głosowanie,

f)       głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

10.   Uchwała w sprawie przyjęcia apelu skierowanego do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

11.   Uchwała w sprawie: wprowadzenia zmian w statucie Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie.

12.   Uchwała w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad usytuowania na terenie gminy Jędrzejów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

13.   Uchwała w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

14.   Uchwała w sprawie: zmiany uchwały  dotyczącej  ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

15.   Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność komunalną.

16.   Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości zabudowanej na okres dłuższy niż trzy lata.

17.   Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.

18.   Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jędrzejowie.                   

19.   Informacja z realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Jędrzejów na lata 2014-2032” za 2018 rok.

20.   Sprawy różne.

21.   Zamknięcie obrad.

 

      

                                                                                                                       Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                       w Jędrzejowie

           

                                                                                                                                   mgr inż. Robert Kruk

 

Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej -  jedrzejow.eobip.pl i na stronie internetowej gminy www.umjedrzejow.pl

 

Podstawa prawna: 

  • ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 994),
  • ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1764),
  • ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 650),
  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Iwańska (brm)
Data wytworzenia:
2019-01-11
Data publikacji:
2019-01-11
Data ostatniej zmiany:
2019-01-15

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-09-20 13:36:26, zmian dokonał(a): Beata Pisarek

WCAG 2.0 (Level AA)