Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

VII sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie - 29 marzec 2019r.

Zbieranie statystyk

BRM.0002.7.2019                                                                                                                                  Jędrzejów, 14 marca 2019r.

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 marca 2019 roku (piątek) o godz. 10.00 w sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury w Jędrzejowie, Al. J. Piłsudskiego 3, odbędzie się VII sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z V sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 stycznia 2019r. oraz VI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 22 lutego 2019r.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.
 6. Informacja o realizacji uchwał podjętych na sesjach Rady Miejskiej w Jędrzejowie: zwyczajnej 29 stycznia 2019 roku oraz nadzwyczajnej 22 lutego 2019 roku.
 7. Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 rok.
 8. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejowskiego.
 9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego nr 84/2019 Burmistrza Miasta Jędrzejowa.
 10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 11. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Jędrzejowie.
 12. Uchwała w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Jędrzejów w 2019 roku.
 13. Uchwała w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jędrzejów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 14. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta i gminy Jędrzejów w rejonie ul. Jasionka oraz obwodnicy wschodniej miasta Jędrzejowa w ciągu drogi ekspresowej S-7.
 15. Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jędrzejów oraz ustalenia trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 16. Uchwała w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jędrzejów.
 17. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jędrzejów na lata 2016 – 2026.
 18. Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
 19. Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 20. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu.
 21. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu komunalnego.
 22. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata.
 23. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność komunalną.
 24. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnej.
 25. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnej.
 26. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnych służebnością przesyłu.
 27. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu.
 28. Uchwała w sprawie zgłoszenia kandydata na członka do Rady Seniorów Gminy Jędrzejów.
 29. Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Jędrzejowie.
 30. Sprawozdanie z wykonania „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018”.
 31. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 32. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Jędrzejowie w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości Gminy Jędrzejów za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
 33. Sprawy różne.
 34. Zamknięcie obrad.

 

Zawiadomienie niniejsze jest jednocześnie wystąpieniem do kierownictwa zakładu pracy o udzielenie zwolnienia do pracy w Radzie. Podstawa prawna: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U.2018 poz.994, poz.1000, poz.1349, poz. 1432, poz. 2500 /.

 

   

                                                                                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                                        w Jędrzejowie

           

                                                                                                                                                    mgr inż. Robert Kruk

Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej -  jedrzejow.eobip.pl i na stronie internetowej gminy www.umjedrzejow.pl

 

Podstawa prawna: 

 • ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 994),
 • ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1764),
 • ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 650),
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Barbara Gola (brm)
Data wytworzenia:
2019-03-14
Data publikacji:
2019-03-14
Data ostatniej zmiany:
2019-03-15

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-09-13 13:55:17, zmian dokonał(a): Marta Pędzik-Prawda

WCAG 2.0 (Level AA)