Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

XXXI sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie

Zbieranie statystyk

XXIX sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie

Zbieranie statystyk

XXVII sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie

Zbieranie statystyk

XXIII sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie

Zbieranie statystyk

XXI sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie

Zbieranie statystyk

BRM. 0002.21.2016                                                                Jędrzejów, 29 lutego 2016 r.

 

     

            Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 17 marca 2016 roku (czwartek), o godz. 1000 w sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury w Jędrzejowie, Al. J. Piłsudskiego 3, odbędzie się XXI sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wręczenie odznaczeń państwowych.
 4. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 stycznia 2016 roku oraz XX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 17 lutego 2016 roku.
 5. Zapytania i interpelacje radnych.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.
 7. Informacja o realizacji uchwał podjętych na sesjach Rady Miejskiej w Jędrzejowie: zwyczajnej w dniu 28 stycznia 2016 roku i nadzwyczajnej w dniu 17 lutego 2016 roku.
 8. Uchwała w sprawie: opłaty prolongacyjnej.
 9. Uchwala w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy
  de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie miasta
  i gminy Jędrzejów.
 10. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale dotyczącej powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie.
 11. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jędrzejów
  na lata 2016 – 2018.
 12. Uchwała w sprawie: określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Jędrzejów w 2016 roku.
 13. Uchwała w sprawie podjęcia apelu dotyczącego przywrócenia Biura Obsługi Klienta w Jędrzejowie działającego w strukturze Polskiej Grupy Energetycznej Obrót S.A.
 14. Uchwała w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Jędrzejów oraz nadania jej Statutu.
 15. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale dotyczącej trybu udzielania
  i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli
  i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne
  lub osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
 16. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi.
 17. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi.
 18. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego lokalu użytkowego stanowiącego własność komunalną.
 19. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.
 20. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jędrzejów.
 21. Protokół Nr 1/2015 z kontroli Pływalni Miejskiej w Jędrzejowie.
 22. Protokół Nr 2/2015 z kontroli Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie.
 23. Sprawozdanie z wykonania „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015”.
 24. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2015 rok.
 25. Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Miejskiej
  w Jędrzejowie za rok 2015.
 26. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jędrzejowie za rok 2015.
 27. Sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Jędrzejowie za rok 2015.
 28. Sprawozdanie z pracy Komisji Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską Rady Miejskiej w Jędrzejowie za rok 2015.
 29. Sprawozdanie z pracy Komisji Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Jędrzejowie za rok 2015.
 30. Odpowiedzi na interpelacje.
 31.  Sprawy różne.
 32. Zamknięcie obrad.

 

Zawiadomienie niniejsze jest jednocześnie wystąpieniem do kierownictwa zakładu pracy o udzielenie zwolnienia do pracy w Radzie. Podstawa prawna: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.2013.594 z późn. zm./.                                                                       

                                                                        Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                 w Jędrzejowie

                                                                                 mgr Maria Barańska

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Justyna Piskorczyk (brm)
Data wytworzenia:
2016-03-02
Data publikacji:
2016-03-02
Data ostatniej zmiany:
2016-03-02

XIX sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie

Zbieranie statystyk

 

BRM. 0002.19.2016                                                                Jędrzejów, 18 stycznia 2016 r.

 

 

       

            Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28 stycznia 2016 roku (czwartek), o godz. 10.00 w sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury w Jędrzejowie, Al. J. Piłsudskiego 3, odbędzie się XIX sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 grudnia 2015 roku.
 4. Zapytania i interpelacje radnych.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.
 6. Informacja o realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie
  w dniu 30 grudnia 2015 roku.
 7. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów
  na lata 2016 – 2028.
 8. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2016 rok.
 9. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.
 10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla „Wodociągi Jędrzejowskie” sp. z o. o. z siedzibą w Jędrzejowie na terenie Miasta i Gminy Jędrzejów.
 11. Uchwała w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Książe Skroniów na lata 2016 – 2020.
 12. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej
  w Jędrzejowie na 2016 rok.
 13. Uchwała w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej dokonania oceny złożonej skargi.
 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.
 15. Informacja z realizacji I etapu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Jędrzejów na lata 2014 – 2032” za 2015 rok.
 16. Informacja o podjętej decyzji w trybie szczególnym.
 17. Odpowiedzi na interpelacje.
 18.  Sprawy różne.
 19. Zamknięcie obrad.

 

Zawiadomienie niniejsze jest jednocześnie wystąpieniem do kierownictwa zakładu pracy o udzielenie zwolnienia do pracy w Radzie. Podstawa prawna: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.2013.594 z późn. zm./.                                                                       

    

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

              w Jędrzejowie

         

         mgr Maria Barańska

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Justyna Piskorczyk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-01-18
Data ostatniej zmiany:
2016-01-18

XVIII sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie

Zbieranie statystyk

 

BRM. 0002.18.2015                                                                Jędrzejów, 17 grudnia 2015.

 

    

            Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 grudnia 2015 roku (środa), o godz. 10.00 w sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury w Jędrzejowie, Al. J. Piłsudskiego 3, odbędzie się XVIII sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 4. Zapytania i interpelacje radnych.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.
 6. Informacja o realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie
  w dniu 27 listopada 2015 roku.
 7. Uchwała w sprawie wzoru legitymacji radnego.
 8. Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2015 rok.
 9. Uchwała w sprawie przyznania dopłat w spółkach prawa handlowego do taryf
  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej wzoru deklaracji
  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 12. Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Jędrzejów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 13. Uchwała w sprawie zmiany do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jędrzejów.
 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.
 15. Odpowiedzi na interpelacje.
 16.  Sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad.

 

Zawiadomienie niniejsze jest jednocześnie wystąpieniem do kierownictwa zakładu pracy o udzielenie zwolnienia do pracy w Radzie. Podstawa prawna: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.2013.594 z późn. zm./.                                                                       

    

Przewodnicząca Rady Miejskiej

              w Jędrzejowie

         

         mgr Maria Barańska

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Justyna Piskorczyk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-12-21
Data ostatniej zmiany:
2015-12-21

XVI sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie

Zbieranie statystyk

BRM. 0002.16.2015                                 Jędrzejów, 16 listopada 2015.

       

            Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 listopada 2015 roku (piątek), o godz. 1000 w sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury w Jędrzejowie, Al. J. Piłsudskiego 3, odbędzie się XVI sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

Porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.      Zapytania i interpelacje radnych.

5.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.

6.      Informacja o realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie w dniu 23 października 2015 roku.

7.      Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2015 rok.

8.      Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.

9.      Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

10.  Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2016.

11.  Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

12.  Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego – prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

13.  Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej pomocy dla rodzin wielodzietnych w ramach Programu „JĘDRZEJÓW PRO”.

14.  Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

15.  Uchwała w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

16.  Uchwała w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

17.  Uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

18.  Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

19.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości komunalnej na okres dłuższy niż trzy lata.

20.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością.

21.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością.

22.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością przesyłu.

23.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów.

24.  Informacja o funkcjonowaniu szkół i przedszkoli na terenie Gminy Jędrzejów w roku szkolnym 2014/2015 wynikach sprawdzianów uczniów klas szóstych szkół podstawowych i egzaminów gimnazjalnych uczniów klas trzecich w 2015 roku oraz o sprawach finansowych placówek oświatowych.

25.  Odpowiedzi na interpelacje.

26.   Sprawy różne.

27.  Zamknięcie obrad.

Zawiadomienie niniejsze jest jednocześnie wystąpieniem do kierownictwa zakładu pracy o udzielenie zwolnienia do pracy w Radzie. Podstawa prawna: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.2013.594 z późn. zm./.                                                                       

         Przewodnicząca Rady Miejskiejw Jędrzejowie

                       mgr Maria Barańska

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Justyna Piskorczyk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-11-17
Data ostatniej zmiany:
2015-11-17

XV sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie

Zbieranie statystyk

BRM. 0002.15.2015                            Jędrzejów, 14 października 2015.

         

            Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 23 października 2015 roku (piątek), o godz. 1000 w sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury w Jędrzejowie, Al. J. Piłsudskiego 3, odbędzie się XV sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

Porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

4.      Zapytania i interpelacje radnych.

5.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.

6.      Informacja o realizacji uchwał podjętych na sesjach Rady Miejskiej w Jędrzejowie w dniu 17 lipca oraz nadzwyczajnej w dniu 8 września i uroczystej w dniu 25 września 2015 r.

7.      Uchwała w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.

8.      Uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach.

9.      Uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie.

10.  Uchwała w sprawie wyboru ławników do orzekania z zakresu prawa pracy w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie.

11.  Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Jędrzejowa.

12.  Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2015 rok.

13.  Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.

14.  Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej pomocy dla rodzin wielodzietnych w ramach Programu „JĘDRZEJÓW PRO”.

15.  Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

16.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu do Spółki „Wodociągi Jędrzejowskie” sp. z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie.

17.  Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jędrzejów na lata 2015 – 2020.

18.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.

19.  Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej.

20.  Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej.

21.  Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej.

22.  Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność komunalną.

23.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów.

24.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.

25.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością przesyłu.

26.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością przesyłu.

27.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością przesyłu.

28.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością przesyłu.

29.  Informacje w sprawie oświadczeń majątkowych.

30.  Sprawozdanie z realizacji uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie
Nr XVIII/117/07 z dnia 18 października 2007 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości Gminy Jędrzejów oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

31.  Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jędrzejów za I półrocze 2015 roku.

32.  Odpowiedzi na interpelacje.

33.   Sprawy różne.

34.  Zamknięcie obrad.

Zawiadomienie niniejsze jest jednocześnie wystąpieniem do kierownictwa zakładu pracy o udzielenie zwolnienia do pracy w Radzie. Podstawa prawna: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.2013.594 z późn. zm./.                                                                       

                                        Przewodnicząca Rady Miejskiej w Jędrzejowie 
                   
                              mgr Maria Barańska

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Justyna Piskorczyk (brm)
Data wytworzenia:
2015-10-13
Data publikacji:
2015-10-13
Data ostatniej zmiany:
2015-10-13

Uroczysta XIII Sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie

Zbieranie statystyk

                                                                     Jędrzejów, 10 września 2015.

BRM. 0002.13.2015                                                                  

                                                                 

         

            Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 września 2015 roku (piątek), o godz. 1430 w sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury w Jędrzejowie, Al. J. Piłsudskiego 3, odbędzie się Uroczysta XIII sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie z okazji 25 – lecia samorządu terytorialnego.

Porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji, powitanie zaproszonych gości.

 1. Stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wystąpienie Burmistrza Miasta Jędrzejowa poświęcone uroczystości 25 - lecia odrodzonego samorządu.
 4. Wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości.
 5. Wręczenie statuetek pamiątkowych osobom zasłużonym na rzecz samorządu terytorialnego.
 6. Uchwała w sprawie podjęcia działań zmierzających do odnowienia grobu pierwszego Burmistrza Miasta Jędrzejowa.
 7. Zamknięcie obrad.

Zawiadomienie niniejsze jest jednocześnie wystąpieniem do kierownictwa zakładu pracy o udzielenie zwolnienia do pracy w Radzie. Podstawa prawna: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.2013.594 z późn. zm./.                                                                       

                                                        Przewodnicząca Rady Miejskiej w Jędrzejowie

                                                                                mgr Maria Barańska

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Justyna Piskorczyk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-09-14
Data ostatniej zmiany:
2015-09-14

XII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie

Zbieranie statystyk

IX sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie

Zbieranie statystyk

 BRM.0002.9.2015                                       Jędrzejów, 02 lipiec 2015.

         

            Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 17 lipca 2015 roku (piątek), o godz. 1000 w sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury w Jędrzejowie, Al. J. Piłsudskiego 3, odbędzie się IX sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 4. Zapytania i interpelacje radnych.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.
 6. Informacja o realizacji uchwał podjętych na sesjach Rady Miejskiej w Jędrzejowie zwyczajnej oraz nadzwyczajnej w dniu 12 czerwca 2015 r.
 7. Uchwała w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście i gminie Jędrzejów dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum.
 8. Uchwała w sprawie uaktualnienia wykazu ulic w granicach okręgów wyborczych na terenie miasta i gminy Jędrzejów.
 9. Uchwała w sprawie uaktualnienia wykazu ulic w granicach obwodów głosowania na terenie miasta i gminy Jędrzejów.
 10. Uchwała w sprawie powołania Zespołu dla wyrażenia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach i Sądu Rejonowego w Jędrzejowie.
 11. Uchwała w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach informacji o kandydatach na ławników.
 12. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jędrzejów na lata 2012 – 2016.”
 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.
 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów.
 15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.
 16. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie dotyczącej wyrażenia zgody na ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej pod nazwą „Krakowski Park Technologiczny” na terenach Gminy Jędrzejów.
 17. Odpowiedzi na interpelacje.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie obrad.

Zawiadomienie niniejsze jest jednocześnie wystąpieniem do kierownictwa zakładu pracy o udzielenie zwolnienia do pracy w Radzie. Podstawa prawna: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.2013.594 z późn. zm./.                                                                        

         Przewodnicząca Rady Miejskiej w Jędrzejowie

                     mgr Maria Barańska

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Iwańska (brm)
Data wytworzenia:
2015-07-02
Data publikacji:
2015-07-02
Data ostatniej zmiany:
2015-07-02

VII sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie dnia 12 czerwca 2015 roku.

Zbieranie statystyk

BRM. 0002.7.2015                                         Jędrzejów, 21 maja 2015.

         

         

          Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 12 czerwca 2015 roku (piątek), o godz. 1000 w sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury w Jędrzejowie, Al. J. Piłsudskiego 3, odbędzie się VII  sesja  Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 4. Zapytania i interpelacje radnych.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.
 6. Informacja o realizacji uchwał podjętych na sesjach Rady Miejskiej w Jędrzejowie zwyczajnej w dniu 27 marca 2015 r. oraz nadzwyczajnej w dniu 28 kwietnia 2015 r.
 7. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Jędrzejów.
 8. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejowa.
 9. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 i nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jędrzejów – Południe”.
 10. Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2015 rok.
 11. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Jędrzejów za 2014 rok.
 12. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa
  za 2014 rok.
 13. Uchwała w sprawie ustalenia obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów.
 14. Uchwała w sprawie ustalenia obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jędrzejów.
 15. Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie.
 16. Uchwała w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej dokonania oceny złożonej skargi.
 17. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi.
 18. Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego Komisji Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską Rady Miejskiej w Jędrzejowie.
 19. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.
 20. Uchwała w sprawie określenia kwoty, będącej podstawą ustalenia wysokości dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Jędrzejowie w roku 2015.
 21. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Jędrzejów do Stowarzyszenia „Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania”.
 22. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej.
 23.  Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej.
 24. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność komunalną.
 25. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów.
 26. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów.
 27. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.
 28. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.
 29. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.
 30. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości komunalnej na okres dłuższy niż trzy lata. 
 31. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie za rok 2014.
 32. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2014.
 33. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Jędrzejów za rok 2014.
 34. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Jędrzejów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014.
 35. Sprawozdanie z realizacji uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie
  nr XVIII/117/07 z dnia 18 października 2007r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości Gminy Jędrzejów oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
 36. Informacja z realizacji pierwszego etapu: „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Jędrzejów na lata 2014-2032” za 2014 rok.
 37. Odpowiedzi na interpelacje.
 38. Sprawy różne.
 39. Zamknięcie obrad.

Zawiadomienie niniejsze jest jednocześnie wystąpieniem do kierownictwa zakładu pracy o udzielenie zwolnienia do pracy w Radzie. Podstawa prawna: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.2013.594 z późn. zm./.                                                                       

        

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Jędrzejowie

            mgr Maria Barańska

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Iwańska (brm)
Data wytworzenia:
2015-05-26
Data publikacji:
2015-05-26
Data ostatniej zmiany:
2015-05-26

IV sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie- 27 marzec 2015r.

Zbieranie statystyk

III sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie-29 stycznia 2015r.

Zbieranie statystyk


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-12 13:02:34, zmian dokonał(a): Dariusz Treliński

WCAG 2.0 (Level AA)