Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

XV sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie

Zbieranie statystyk

BRM. 0002.15.2015                            Jędrzejów, 14 października 2015.

         

            Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 23 października 2015 roku (piątek), o godz. 1000 w sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury w Jędrzejowie, Al. J. Piłsudskiego 3, odbędzie się XV sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

Porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

4.      Zapytania i interpelacje radnych.

5.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.

6.      Informacja o realizacji uchwał podjętych na sesjach Rady Miejskiej w Jędrzejowie w dniu 17 lipca oraz nadzwyczajnej w dniu 8 września i uroczystej w dniu 25 września 2015 r.

7.      Uchwała w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.

8.      Uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach.

9.      Uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie.

10.  Uchwała w sprawie wyboru ławników do orzekania z zakresu prawa pracy w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie.

11.  Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Jędrzejowa.

12.  Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2015 rok.

13.  Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.

14.  Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej pomocy dla rodzin wielodzietnych w ramach Programu „JĘDRZEJÓW PRO”.

15.  Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

16.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu do Spółki „Wodociągi Jędrzejowskie” sp. z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie.

17.  Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jędrzejów na lata 2015 – 2020.

18.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.

19.  Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej.

20.  Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej.

21.  Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej.

22.  Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność komunalną.

23.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów.

24.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.

25.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością przesyłu.

26.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością przesyłu.

27.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością przesyłu.

28.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością przesyłu.

29.  Informacje w sprawie oświadczeń majątkowych.

30.  Sprawozdanie z realizacji uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie
Nr XVIII/117/07 z dnia 18 października 2007 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości Gminy Jędrzejów oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

31.  Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jędrzejów za I półrocze 2015 roku.

32.  Odpowiedzi na interpelacje.

33.   Sprawy różne.

34.  Zamknięcie obrad.

Zawiadomienie niniejsze jest jednocześnie wystąpieniem do kierownictwa zakładu pracy o udzielenie zwolnienia do pracy w Radzie. Podstawa prawna: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.2013.594 z późn. zm./.                                                                       

                                        Przewodnicząca Rady Miejskiej w Jędrzejowie 
                   
                              mgr Maria Barańska

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Justyna Piskorczyk (brm)
Data wytworzenia:
2015-10-13
Data publikacji:
2015-10-13
Data ostatniej zmiany:
2015-10-13

Uroczysta XIII Sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie

Zbieranie statystyk

                                                                     Jędrzejów, 10 września 2015.

BRM. 0002.13.2015                                                                  

                                                                 

         

            Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 września 2015 roku (piątek), o godz. 1430 w sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury w Jędrzejowie, Al. J. Piłsudskiego 3, odbędzie się Uroczysta XIII sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie z okazji 25 – lecia samorządu terytorialnego.

Porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji, powitanie zaproszonych gości.

 1. Stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wystąpienie Burmistrza Miasta Jędrzejowa poświęcone uroczystości 25 - lecia odrodzonego samorządu.
 4. Wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości.
 5. Wręczenie statuetek pamiątkowych osobom zasłużonym na rzecz samorządu terytorialnego.
 6. Uchwała w sprawie podjęcia działań zmierzających do odnowienia grobu pierwszego Burmistrza Miasta Jędrzejowa.
 7. Zamknięcie obrad.

Zawiadomienie niniejsze jest jednocześnie wystąpieniem do kierownictwa zakładu pracy o udzielenie zwolnienia do pracy w Radzie. Podstawa prawna: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.2013.594 z późn. zm./.                                                                       

                                                        Przewodnicząca Rady Miejskiej w Jędrzejowie

                                                                                mgr Maria Barańska

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Justyna Piskorczyk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-09-14
Data ostatniej zmiany:
2015-09-14

XII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie

Zbieranie statystyk

IX sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie

Zbieranie statystyk

 BRM.0002.9.2015                                       Jędrzejów, 02 lipiec 2015.

         

            Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 17 lipca 2015 roku (piątek), o godz. 1000 w sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury w Jędrzejowie, Al. J. Piłsudskiego 3, odbędzie się IX sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 4. Zapytania i interpelacje radnych.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.
 6. Informacja o realizacji uchwał podjętych na sesjach Rady Miejskiej w Jędrzejowie zwyczajnej oraz nadzwyczajnej w dniu 12 czerwca 2015 r.
 7. Uchwała w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście i gminie Jędrzejów dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum.
 8. Uchwała w sprawie uaktualnienia wykazu ulic w granicach okręgów wyborczych na terenie miasta i gminy Jędrzejów.
 9. Uchwała w sprawie uaktualnienia wykazu ulic w granicach obwodów głosowania na terenie miasta i gminy Jędrzejów.
 10. Uchwała w sprawie powołania Zespołu dla wyrażenia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach i Sądu Rejonowego w Jędrzejowie.
 11. Uchwała w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach informacji o kandydatach na ławników.
 12. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jędrzejów na lata 2012 – 2016.”
 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.
 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów.
 15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.
 16. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie dotyczącej wyrażenia zgody na ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej pod nazwą „Krakowski Park Technologiczny” na terenach Gminy Jędrzejów.
 17. Odpowiedzi na interpelacje.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie obrad.

Zawiadomienie niniejsze jest jednocześnie wystąpieniem do kierownictwa zakładu pracy o udzielenie zwolnienia do pracy w Radzie. Podstawa prawna: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.2013.594 z późn. zm./.                                                                        

         Przewodnicząca Rady Miejskiej w Jędrzejowie

                     mgr Maria Barańska

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Iwańska (brm)
Data wytworzenia:
2015-07-02
Data publikacji:
2015-07-02
Data ostatniej zmiany:
2015-07-02

VII sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie dnia 12 czerwca 2015 roku.

Zbieranie statystyk

BRM. 0002.7.2015                                         Jędrzejów, 21 maja 2015.

         

         

          Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 12 czerwca 2015 roku (piątek), o godz. 1000 w sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury w Jędrzejowie, Al. J. Piłsudskiego 3, odbędzie się VII  sesja  Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 4. Zapytania i interpelacje radnych.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.
 6. Informacja o realizacji uchwał podjętych na sesjach Rady Miejskiej w Jędrzejowie zwyczajnej w dniu 27 marca 2015 r. oraz nadzwyczajnej w dniu 28 kwietnia 2015 r.
 7. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Jędrzejów.
 8. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejowa.
 9. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 i nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jędrzejów – Południe”.
 10. Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2015 rok.
 11. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Jędrzejów za 2014 rok.
 12. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa
  za 2014 rok.
 13. Uchwała w sprawie ustalenia obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów.
 14. Uchwała w sprawie ustalenia obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jędrzejów.
 15. Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie.
 16. Uchwała w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej dokonania oceny złożonej skargi.
 17. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi.
 18. Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego Komisji Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską Rady Miejskiej w Jędrzejowie.
 19. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.
 20. Uchwała w sprawie określenia kwoty, będącej podstawą ustalenia wysokości dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Jędrzejowie w roku 2015.
 21. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Jędrzejów do Stowarzyszenia „Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania”.
 22. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej.
 23.  Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej.
 24. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność komunalną.
 25. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów.
 26. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów.
 27. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.
 28. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.
 29. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.
 30. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości komunalnej na okres dłuższy niż trzy lata. 
 31. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie za rok 2014.
 32. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2014.
 33. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Jędrzejów za rok 2014.
 34. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Jędrzejów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014.
 35. Sprawozdanie z realizacji uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie
  nr XVIII/117/07 z dnia 18 października 2007r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości Gminy Jędrzejów oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
 36. Informacja z realizacji pierwszego etapu: „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Jędrzejów na lata 2014-2032” za 2014 rok.
 37. Odpowiedzi na interpelacje.
 38. Sprawy różne.
 39. Zamknięcie obrad.

Zawiadomienie niniejsze jest jednocześnie wystąpieniem do kierownictwa zakładu pracy o udzielenie zwolnienia do pracy w Radzie. Podstawa prawna: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.2013.594 z późn. zm./.                                                                       

        

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Jędrzejowie

            mgr Maria Barańska

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Iwańska (brm)
Data wytworzenia:
2015-05-26
Data publikacji:
2015-05-26
Data ostatniej zmiany:
2015-05-26

IV sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie- 27 marzec 2015r.

Zbieranie statystyk

III sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie-29 stycznia 2015r.

Zbieranie statystyk

II sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie-30 grudnia 2014r.

Zbieranie statystyk

I sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie - 1 grudnia 2014r.

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-09-21 13:12:24, zmian dokonał(a): Renata Kawiorska

WCAG 2.0 (Level AA)